Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Môže príslušník obecnej polície plniť úlohy obecnej polície v civilnom (občianskom) odeve?

08. 02. 2012

Preukazovanie príslušnosti k obecnej polícii a rovnošata príslušníkov obecnej polície sú upravené v § 21 a 22 zákona o obecnej polícii, v rámci ktorých nie je ustanovený civilný (občiansky) odev pre príslušníkov obecnej polície. S poukazom na uvedené ustanovenia zastávame právny názor, že nosenie civilného (občianskeho) odevu príslušníkmi obecnej polície pri plnení ich úloh podľa zákona o obecnej polícii je v rozpore so zákonom o obecnej polícii. V predmete veci zároveň poukazujeme na skutočnosť, že legislatívne gestorstvo nad zákonom o obecnej polícii je určené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo viacerých zistených prípadoch používania civilného odevu príslušníkmi obecnej polície pri plnení ich úloh, zaslalo (na základe zistení od občanov ale i vlastných zistení) podnety na príslušné prokuratúry za účelom vykonania dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi územnej samosprávy.

Príslušné prokuratúry po preskúmaní  týchto podnetov podali voči takémuto postupu obecnej polície (t. j. nosenie civilného odevu príslušníkmi obecnej polície pri plnení ich úloh) právny prostriedok podľa zákona o prokuratúre a to vo forme protestu prokurátora alebo upozornenia prokurátora.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident PZ

Fotogalérie