Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2020, pondelok
 

Policajní špecialisti pre prácu s komunitami

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

     Na základe uznesenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 36 zo dňa 21. 04. 2006, bol s účinnosťou dňom 01. 01. 2007 realizovaný „Pilotný projekt policajných špecialistov pre prácu s komunitami.“ Z dôvodu efektívnej realizácie tohto projektu v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne (ďalej len „KR PZ v Trenčíne“), bolo zabezpečené nasledovné:

     V pôsobnosti KR PZ v Trenčíne bolo na okresných riaditeľstvách Policajného zboru určených 8 príslušníkov služby poriadkovej polície Policajného zboru zaradených vo funkcii - referent špecialista.

 • OR PZ v Prievidzi: 2 referenti špecialisti – Obvodné oddelenie Policajného zboru Handlová
 • OR PZ v Partizánskom: 2 referenti špecialisti – Obvodné oddelene Policajného zboru Partizánske
 • OR PZ v Bánovciach nad Bebravou: 2 referenti špecialisti – Obvodné oddelene Policajného zboru Bánovce nad Bebravou
 • OR PZ v Novom Meste nad Váhom: 2 referenti špecialisti – Obvodné oddelenie Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom

Referenti špecialisti v rámci preventívnej činnosti a za účelom riešenia problémov komunity:

 • vykonávajú stretnutia:
  • so starostami obcí
  • so zástupcami verejnej správy
  • so zástupcami škôl
  • terénnymi sociálnymi pracovníkmi
  • s rómskymi aktivistami
  • so zástupcami mimovládnych organizácií,
 • zúčastňujú sa na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev
 • vykonávajú prednášky na školách k problematike rómskych komunít s účasťou Rómov
 • zúčastňujú sa na rokovaniach komisie KR PZ; eliminácia rasovo-motivovaného násilia a extrémizmu
 • získavajú dobrovoľných strážcov poriadku – osôb z komunity konajúcich v prospech PZ
 • vypracovávajú projekty na zlepšenie ochrany verejného poriadku v komunite
 • začleňujú deti do prostredia ZŠ – prevencia záškoláctva • aktivizujú sa na úseku publikačnej a lektorskej práce
 • predkladajú návrhy riešenia problémov v komunite • preventívne pôsobia v komunite so zameraním na zníženie kriminality Rómov
 • poradenská a odborná činnosť pre komunitu v oblasti trestného, priestupkového a občianskeho práva
 • zúčastňujú sa na komunitných podujatiach a akciách
 • spolupracujú s „rómskou poriadkovou službou.“

V rámci represívnej činnosti referenti špecialisti vykonávajú najmä:

 • služobné zákroky v komunite
 • spracovávanie pridelených vecí týkajúcich sa komunity – na úseku priestupkov
 • zisťovanie trestných činov súvisiacich s komunitou
 • kontrola osôb v komunite atď.

     Na zabezpečenie jednotného postupu pri hodnotení príslušníkov poriadkovej polície Policajného zboru zaradených vo funkcii referent špecialista, riaditelia obvodných oddelení Policajného zboru zasielajú mesačne, ako aj štvrťročne na odbor poriadkovej polície KR PZ, hodnotenie konkrétneho referenta špecialistu za dané obdobie. Taktiež na odbor poriadkovej polície KR PZ sú polročne predkladané vyjadrenia externých subjektov napr. rómskych lídrov, riaditeľov základných a stredných škôl resp. pedagogických pracovníkov, odboru sociálnych služieb atď..

     Na odbore poriadkovej polície KR PZ je určený príslušník, ktorý priebežne sleduje a usmerňuje činnosť referentov špecialistov na OO PZ a je zodpovedný aj za plnenie daných úloh. Štvrťročne sa vykonáva súčinnostná porada referentov špecialistov pod vedením zástupcu riaditeľa KR PZ. Na túto poradu sú prizvaní – referenti špecialisti OO PZ, riaditelia OO PZ, riaditelia OPP OR PZ, riaditeľ OPP KR PZ, riaditeľ KR PZ, referenti špecialisti OPP Prezídia PZ, hovorca KR PZ, referenti špecialisti oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ, ako aj zástupcovia regionálnych kancelárií Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Na súčinnostných poradách sa vyhodnocujú úlohy z predchádzajúcej súčinnostnej porady, vyhodnocuje sa spolupráca so zástupcami mestských a obecných úradov, ako aj hodnotenie výslednosti práce referentov špecialistov pre prácu s komunitami.

     V roku 2011 sa budú vykonávať aj naďalej štvrťročne na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Trenčíne súčinnostné pracovné porady referentov špecialistov, s cieľom riešenia aktuálnych problémov v komunitách, ako aj zvyšovania spolupráce s externými subjektmi.