Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Ak uvažujete o kariére v polícii, umožníme vám absolvovať nadstavbové štúdium

03. 03. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky otvára dvojročné nadstavbové štúdium v odbore bezpečnostné služby – základná policajná príprava.  Určené je tým, ktorí sa chcú stať policajtmi. Cieľom pilotného projektu je pripraviť najmä tých uchádzačov o prijatie do Policajného zboru, ktorí nedovŕšili vek 21 rokov. 

Dlhodobo sa obsadenosť miest v Policajnom zbore pohybuje  okolo 92 %, pretože kritériá na prijatie do policajných služieb sú náročné. Vzhľadom na charakter policajného povolania však nie je možné od stanovených požiadaviek upustiť.

Zvýšením vekovej hranice prijatia do služobného pomeru chceme získať zrelších a stabilnejších uchádzačov a predísť častej fluktuácii mladých policajtov. Projektom nadstavbového štúdia máme v úmysle  osloviť mladých ľudí s policajným potenciálom a to absolventov stredných škôl. Záujemcom plánujeme poskytnúť plnohodnotnú možnosť rozvíjať schopnosti a tým ich pripraviť na službu v Policajnom zbore.

Kontrola dokladov

Uchádzači musia byť bezúhonní a spoľahliví, mať úplné stredoškolské vzdelanie  ukončené maturitnou skúškou a úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktorými preveríme znalosť slovenského jazyka, fyzickú  zdatnosť, ale aj duševnú spôsobilosť.

Kynologický výcvik šteniatka pre policajnú službu

Štúdium otvoríme od septembra na Stredných odborných školách Policajného zboru v Pezinku a v Košiciach. Poslucháči absolvujú základný policajný výcvik a teoreticko-praktickú prípravu zo služieb poriadkovej, dopravnej, hraničnej a cudzineckej polície. Získajú  základy trestného a priestupkového práva a správneho konania. Vo výučbe je zahrnutá aj psychológia, komunikácia a etika v policajnej práci a odborný výcvik, ako strelecká príprava, sebaobrana, kondičná príprava,  ale aj odborné prípravy, ako taktická, chemická, civilná ochrana, pátranie či topografia.

Hliadka dopravnej polície

Vo voľnom čase môžu poslucháči využívať posilňovňu, telocvične, strelecký trenažér, knižnično-mediálne centrum a pod.

Študenti nebudú v služobnom pomere, avšak zámerom ministerstva vnútra je zabezpečiť im bezplatné vzdelanie a tiež ubytovanie a stravovanie. Štúdium je považované za sústavnú prípravu na povolanie a rodičia študentov majú nárok na prídavok na dieťa. Po skončení budú absolventi kvalitne pripravení na úspešné zvládnutie prijímacieho konania do policajných radov a môžu byť  ihneď zaradení do výkonu služby na základných policajných útvaroch.

Všetky informácie s prihláškou nájdu záujemcovia na stránkach stredných policajných škôl v priebehu mája 2017. Prihlášky možno zasielať do 31.07.2017 na stredné odborné školy Policajného zboru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby