Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Mravnostnej trestnej činnosti sa darí odhaľovať čoraz viac

04. 11. 2011

Polícia vďaka novému systému hodnotenia zvýšila efektivitu svojej práce

Za deväť mesiacov tohto roka polícia odhalila vyšší počet prípadov mravnostných trestných činov než v rovnakom období minulý rok a roky predtým. Čoraz viac sa polícii darí odhaľovať vysoko latentnú kriminalitu znásilnení, či sexuálne násilie, ale aj prípady detskej pornografie. Polícia si práve v týchto oblastiach stanovila v rámci skupinových cieľov zvyšovať ich odhaľovanie. Prezídium Policajného zboru pri stanovovaní cieľov vychádzalo zo štatistických dát z minulého roka. Polícia minulý rok odhalila 559 prípadov znásilnení a sexuálneho násilia. Cieľ na tento rok je zvýšiť odhaľovanie týchto trestných činov o 110 na hodnotu 669. V prípade detskej pornografie polícia minulý rok odhalila len 36 prípadov. Cieľom polície na tento rok v tejto oblasti je zvýšiť počet odhalených prípadov o 18 na hodnotu 54. Vďaka stanoveným skupinovým cieľom polície, ktoré určili oblasti zvýšenej pozornosti polície sa efektivita policajnej práce oproti predchádzajúcim rokov zlepšila o čom svedčia porovnateľné výsledky.

Právo slobodne rozhodovať o svojom pohlavnom živote je vnímané veľmi osobne. Obeťou trestného činu znásilnenia sa môže stať iba žena. Obeťou sexuálneho násilia však všetci. Páchatelia sa tejto trestnej činnosti dopúšťajú v dvoch formách. Prvou je tzv. útočná forma, kde je páchateľom cudzia osoba, pričom absentuje príprava na trestný čin. Väčšinou však ide o druhú formu, tzv. vzťahové znásilnenie, či sexuálne násilie, kde je páchateľom osoba blízka a známa obeti. Vo väčšine prípadov teda ide o latentnú formu trestnej činnosti, ktorej odhaľovanie patrí k prioritám práce polície. Obete polícii často neoznámia ich traumatizujúcu skúsenosť. Nárast počtu týchto zistených trestných činov môžeme preto chápať pozitívne, pretože dochádza k jeho odhaľovaniu políciou, či nahlasovaniu obeťami. Čo môže nasvedčovať aj nárastu dôveryhodnosti polície v očiach verejnosti.

Polícia za deväť mesiacov tohto roka odhalila znásilnenie a sexuálne násilie v rovných 600 prípadoch, čo je o 40% viac ako v minulom roku (430). V roku 2009 polícia zaznamenala v rovnakom období 496 takýchto prípadov, v roku 2008 evidujeme 514 prípadov tejto trestnej činnosti a v roku 2007 ich bolo zaznamenaných 555. Páchateľom za trestný čin znásilnia alebo sexuálneho násilia hrozí väzenie od päť do 25 rokov.

Rovnako je záujem spoločnosti na ochrane mravného rozvoja a výchovy detí pred ich zneužívaním na výrobu, rozširovanie alebo prechovávanie detskej pornografie. Z mravnostných trestných činov sa polícii najviac darí odhaľovať prípady detskej pornografie. Za deväť mesiacov tohto roka sa polícii podarilo odhaliť 84 prípadov detskej pornografie, čo je až o 190% viac než v porovnateľnom období minulý rok (29). V roku 2009 to bolo 39 odhalených prípadov tejto trestnej činnosti, v roku 2008 ich bolo 34 a v roku 2007 len 11 prípadov. Vo väčšine prípadov ide o prechovávanie detskej pornografie. Približne 30% prípadov predstavuje rozširovanie a rovnaký podiel výrobu detskej pornografie. Páchateľom za výrobu, detskej pornografie hrozí trest odňatia slobody od štyroch do 20 rokov. V prípade rozširovania detskej pornografie hrozí trest od jedného do 12 rokov za mrežami a prechovávanie detskej pornografie sa trestá odňatím slobody až na dva roky.

 

Skupinové výkonnostné ciele Policajného zboru Slovenskej republiky

V tomto roku si Policajný zbor Slovenskej republiky prvýkrát v histórii stanovil merateľné výkonnostné skupinové ciele. Historicky prvýkrát vedenie polície nehovorí len to, že výsledky práce polície musia byť lepšie ako tie minuloročné, ale určuje konkrétny cieľ. Tento stanovený cieľ je presná hodnota - číslo, ktoré vedenie Policajného zboru určilo začiatkom tohto roka pre celé Slovensko. Hodnoty, stanovené a sledované v 21 oblastiach, vedenie polície určilo na základe bezpečnostných analýz, z údajov minuloročnej štatistiky kriminality a dopravnej nehodovosti. Tieto ciele boli následne prerozdelené pre jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru, ktoré ich rozčlenili pre okresné riaditeľstvá, a tie až na obvodné oddelenia na celom Slovensku.

21 oblastí bolo rozdelených do šiestich okruhov. Každému okruhu, podľa závažnosti, ktorým okruh pokrýva hlavné poslanie Policajného zboru - chrániť životy, zdravie a majetok, vedenie polície určilo aj percentuálnou váhou v celkovom hodnotení cieľov. Teda najvyššie percentuálnu váhu v celkovom hodnotení majú práve oblasti, ktoré ohrozujú život a zdravie občanov. Nižší percentuálny podiel majú oblasti, kde je ohrozený majetok verejnosti.

V minulom roku najviac ľudí zomrelo na cestách. Preto okruhu dopravná nehodovosť priradilo vedenie polície najvyššiu, 20 percentnú váhu v hodnotení. 18 percent má okruh násilné a mravnostné trestné činy. Tu sú sledovanými oblasťami, zvýšenie objasnenosti vrážd, odhaľovanie trestných činov s rasovým motívom a extrémizmus, objasňovanie úmyselného ublíženia na zdraví, znižovanie lúpeží, odhaľovanie vydieraní, hrubého nátlaku a vymáhania, ako aj odhaľovanie vysoko latentných trestných činov znásilnení, sexuálneho násilia, týrania blízkej a zverenej osoby, či detskej pornografie. Majetkovým trestným činom, kde sú sledované krádeže motorových vozidiel, krádeže vlámaním a ostatné krádeže, vedenie polície priradilo 17 percentnú váhu v hodnotení. U všetkých sledovaných oblastí je pre policajtov prioritné znižovať ich nápad. To znamená konať tak, aby sa krádežiam predchádzalo, respektíve aby sa ich počet znižoval. 16 percentnú váhu v hodnotení majú ekonomické trestné činy. Polícia sa v tomto okruhu sústredí na oblasti odhaľovania podvodov, skrátenia dane a poplatkov, spreneveru a environmentálnu kriminalitu. Priestupky riešené poriadkovou políciou a ich objasňovanie sú vo výkonnostných skupinových cieľoch polície zaradené v okruhu s 15 percentnou váhou v celkovom hodnotení. Oblasti boli určené vedením polície tak, aby policajti svojou hliadkovou a operatívnou činnosťou znižovali počet páchaných priestupkov. Na druhej strane, aby v prípade, že k spáchaniu priestupku dôjde zvyšovali počet objasnených prípadov. Vedenie polície však do hodnotených oblastí zaradilo aj vypátranie hľadaných a nezvestných osôb, drogovú trestnú činnosť a odhaľovanie nedovoleného ozbrojovania, výroby a držby zbrane. Váha tohto okruhu, pod názvom iná kriminalita a pátranie má 14 percent.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby