Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Polícia bude vymáhať od 1. marca nezaplatené pokuty exekútormi

31. 01. 2012

Úlohou polície je pomáhať občanom a chrániť ich životy, zdravie a majetok. Za týmto účelom prinášame denne informácie odporúčacieho, upozorňujúceho a preventívneho charakteru. V týchto dňoch pripomíname dlžníkom štátu ich povinnosť uhradiť pokuty za nezaplatenie mýta a diaľničných známok, uložených mýtnou políciou v roku 2009 a do konca marca roka 2010. Vyhnete sa tak navýšeniu zákonnej pokuty o exekučné poplatky, keďže polícia postúpi všetky tieto pohľadávky voči štátu súdnym exekútorom.

Dopustili ste sa do 31. marca roku 2010 priestupku, bola vám uložená pokuta a doposiaľ ste jej časť alebo celú výšku neuhradili? Uzavreli ste dohodu o splátkach a nedodržali ste podmienky v nej určené? Ešte mesiac máte šancu zaplatiť dlžnú sumu, alebo zvyšnú časť dlžnej sumy. Po 1. marci vám hrozí navýšenie tejto sumy o exekučné poplatky. Polícia totiž pristúpi k ďalšej etape vymáhania týchto pohľadávok štátu. Tieto nezaplatené pokuty budú od 1. marca tohto roka vymáhať súdni exekútori, ktorým polícia tieto pohľadávky postúpi. V takom prípade dlžník bude musieť okrem zákonnej pokuty zaplatiť aj trovy exekúcie, ktoré sú v mnohých prípadoch vyššie ako samotná výška uloženej pokuty.

Ide o priestupky, ktoré dlžníci spáchali neuhradením poplatku za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v období do 31. marca roku 2010. Ide o dlžníkov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a doposiaľ neuhradili dlžné sumy z uložených pokút. Ďalej dlžníkov, s ktorými bola uzatvorená Dohoda o splátkach, takzvaný splátkový kalendár, a podmienky dohody nedodržiavajú.

Z obdobia rokov 2009 do konca marca 2010 polícia eviduje 5.160 pohľadávok (pokút uložených v zmysle zákona) vo výške takmer dvoch miliónov eur. Dlžné sumy je potrebné uhradiť na bankový účet štátnej pokladnice číslo 7000179874/8180 s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo bloku a v správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dlžníka. Tieto údaje sú dôležité pre bezproblémovú identifikáciu platby.

V prípade potreby, či nejasností, je možné kontaktovať aj pracovníkov oddelenia mýtnej polície na policajných telefónnych číslach: 09610 50 276 alebo 09610 50 271.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby