Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Prioritou policajnej práce je ochrana životov a zdravia občanov - Vývoj násilnej trestnej činnosti od roku 2007

02. 11. 2011

Polícia vďaka novému systému hodnotenia zvýšila efektivitu svojej práce

V tomto roku si Policajný zbor Slovenskej republiky prvýkrát v histórii stanovil merateľné výkonnostné skupinové ciele. Historicky prvýkrát vedenie polície nehovorí len to, že výsledky práce polície musia byť lepšie ako tie minuloročné, ale určuje konkrétny cieľ. Tento stanovený cieľ je presná hodnota - číslo, ktoré vedenie Policajného zboru určilo začiatkom tohto roka pre celé Slovensko. Hodnoty, stanovené a sledované v 21 oblastiach, vedenie polície určilo na základe bezpečnostných analýz, z údajov minuloročnej štatistiky kriminality a dopravnej nehodovosti. Tieto ciele boli následne prerozdelené pre jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru, ktoré ich rozčlenili pre okresné riaditeľstvá, a tie až na obvodné oddelenia na celom Slovensku.

21 oblastí bolo rozdelených do šiestich okruhov. Každému okruhu, podľa závažnosti, ktorým okruh pokrýva hlavné poslanie Policajného zboru - chrániť životy, zdravie a majetok, vedenie polície určilo aj percentuálnou váhou v celkovom hodnotení cieľov. Teda najvyššie percentuálnu váhu v celkovom hodnotení majú práve oblasti, ktoré ohrozujú život a zdravie občanov. Nižší percentuálny podiel majú oblasti, kde je ohrozený majetok verejnosti.

Prioritou policajnej práce je ochrana životov a zdravia občanov

Vývoj násilnej trestnej činnosti od roku 2007

Štatisticky k vraždám na Slovensku dochádza najčastejšie neplánovane. Predchádza im hádka, často krát asistuje alkohol, či droga, ich motívom sú zisk cudzích peňazí, šperkov, ale aj narušené medziľudské vzťahy, či nešťastná láska. Ak aj dôjde k plánovanej úkladnej vražde, úlohou polície je vraha vypátrať a postaviť ho pred súd. Preto vedenie polície v oblasti násilná trestná činnosť v prípade trestných činov vraždy stanovilo za cieľ policajnej práce zvýšiť ich objasnenosť. Polícii sa za deväť mesiacov tohto roka objasňovať vraždy skôr nedarilo ako darilo. A to aj napriek tomu, že sme objasnili o dve vraždy viac ako v rovnakom období minulého roka. Od začiatku roka do konca septembra totiž polícia objasnila 50 vrážd, pričom sa ich na Slovensku v tomto období stalo 74. Objasnenosť je teda 67,6%, pričom v rovnakom období minulého roku sa na Slovensku stalo 69 a z nich polície objasnila 48, čo je menej ako tento rok, preto je minuloročná objasnenosť vyššia, 70,6%. Rok predtým (2009) sa v porovnateľnom deväť mesačnom období stalo 65 vrážd, polícia 52, čím dosiahla 80% objasnenosť. V roku 2008 ich bolo v porovnateľnom období evidovaných až 78, polícia objasnila 66,7%, teda 52 vrážd, a v roku 2007 sa polícii podarilo objasniť 66,2% vrážd, 47 zo 71 prípadov.

Naopak polícii sa tento rok darí v objasňovaní prípadov úmyselného ublíženia na zdraví. Podobne ako v prípadoch vrážd, je pri policajnej práci dôležité zamerať svoju činnosť na objasňovanie tohto trestného činu. Aj k jeho páchaniu dochádza najčastejšie bez vopred premysleného plánu. Polícia často krát nedokáže takéto prípady objasniť bez spolupráce poškodeného. Ak k útoku došlo bez ďalších svedkov, či prípadného kamerového záznamu, polícia je odkázaná len na odvahu oznamovateľa. Objasnenosť tohto trestného činu už niekoľko rokov stúpa. Za deväť mesiacov tohto roka polícia objasnila 73,1%, rok predtým 64,4%. Teda v tomto roku ide o 1.292 objasnených prípadov z 1.768 zistených. Rok predtým bolo objasnených 1.239 z 1.924 evidovaných. V roku 2009 v rovnakom období polícia objasnila 62%, čo predstavuje 1.279 z 2.063 takýchto prípadov, v roku 2008 ich bolo objasnených 61,5%, 1.308 z 2.127 a v roku 2007 polícia objasnila 1.407 z 2.339, teda 60,2% prípadov úmyselného ublíženia na zdraví.

Trestné činy, akými sú vydieranie, hrubý nátlak, či vymáhanie sú označované ako „mafiánske praktiky“. Obeťami sú najčastejšie podnikatelia, ktorí pod hrozbou ohrozenia ich života, či života ich blízkych, ale často krát aj ohrozenia majetku, skryto páchateľom týchto trestných činov podliehajú. Sprievodnými javmi boli neraz vypálené autá, rozbité a inak zničené prevádzky. Tieto trestné činy, nazvané aj „výpalníctvo“, ohrozujúce nielen životy, zdravie, ale aj majetok iných než vydieraných obetí, sú ďalšiu z prioritne sledovaných oblastí stanovených v cieľoch Policajného zboru. Aj napriek ich skrytým formám a strachu poškodených z ich páchateľov sa polícii vďaka intenzívnemu zameraniu svojej práce darí v ich odhaľovaní. Za trištvrte roka polícia odhalila 551 takýchto prípadov, čo je o 5% viac ako minulý rok (526). V roku 2009 za rovnaké obdobie polícia odhalila 604 prípadov, v roku 2008 ich odhalila 709 a v roku 2007 až 762 takýchto prípadov. Polícia vyzýva obete úmyselného ublíženia na zdraví, ale aj poškodených v prípadoch vydierania, hrubého nátlaku, či vymáhania nájsť odvahu tieto trestné činy oznamovať.

Už samotný názov trestného činu týranie blízkej a zverenej osoby naznačuje potenciu jeho páchania v súkromí za „zatvorenými dverami“. Štatisticky sú najčastejšie obeťami ženy vo veku 30 až 60 rokov. Ich páchateľmi osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Odhaľovanie tejto násilnej trestnej činnosti si vyžaduje osobitý prístup policajtov, ako aj pomoc ďalších príbuzných obete, či občianskej spoločnosti. Polícia v tomto smere spolupracuje s rôznymi organizáciami, ktoré môžu obeti násilia nájsť dočasné útočisko. Nezanedbateľná je v tejto oblasti aj súčinnosť súdov, vďaka, ktorým páchatelia opakovane týrajúci svojich blízkych končia vo vyšetrovacej väzbe. Za deväť mesiacov tohto roka polícia odhalila až o 20% prípadov týrania blízkej a zverenej osoby viac (296) ako v rovnakom období minulý rok (248). Rok predtým sa polícii v porovnateľnom období podarilo odhaliť 295 prípadov, v roku 2008 ich bolo 374 a v roku 2007 odhalila až 398 prípadov týrania blízkej a zverenej osoby.

Najviac sa tento rok darí v odhaľovaní násilnej trestnej činnosti, pod ktorú sa podpísal extrémizmus, či rasový motív. Za deväť mesiacov tohto roka sa polícii podarilo odhaliť 215 trestných činov s rasovým motívom a extrémizmu, čo je až o 247% viac než v rovnakom období minulý rok (62). V roku 2009 polícia odhalila 133 takýchto prípadov, v roku 2008 to bolo 216 prípadov a v roku 2007 polícia odhalila 136 prípadov trestného činu s rasovým motívom a extrémizmu. V týchto prípadoch nejde len o extrémistickú symboliku, ktorou poškodzujú páchatelia verejné priestranstvá, ale najmä o násilné prejavy páchateľov voči jednotlivcom a skupinám osôb. Ohrozované bývajú osoby inej farby pleti, etnickej skupiny, národa a národnosti.

K lúpežiam najčastejšie dochádza fyzickým napadnutím osôb, pri ktorých pod hrozbou ublíženia na zdraví až smrti, páchateľ poškodenému niečo odcudzí. Viac policajtov v uliciach, rôzne preventívne opatrenia a bezpečnostné akcie priniesli až 30% zníženie lúpeží. Štatisticky výrazne klesli aj lúpeže bánk, či čerpacích staníc. Za deväť mesiacov sa polícii podarilo znížiť počet lúpeží z minuloročných 881 na 618 v tomto roku. V roku 2009 polícia zaznamenala 1.051 takýchto prípadov, v roku 2008 ich evidujeme 1.001 a v roku 2007 sme zaznamenali až 1.078 lúpeží.

Skupinové výkonnostné ciele Policajného zboru Slovenskej republiky

V minulom roku najviac ľudí zomrelo na cestách. Preto okruhu dopravná nehodovosť priradilo vedenie polície najvyššiu, 20 percentnú váhu v hodnotení. 18 percent má okruh násilné a mravnostné trestné činy. Tu sú sledovanými oblasťami, zvýšenie objasnenosti vrážd, odhaľovanie trestných činov s rasovým motívom a extrémizmus, objasňovanie úmyselného ublíženia na zdraví, znižovanie lúpeží, odhaľovanie vydieraní, hrubého nátlaku a vymáhania, ako aj odhaľovanie vysoko latentných trestných činov znásilnení, sexuálneho násilia, týrania blízkej a zverenej osoby, či detskej pornografie. Majetkovým trestným činom, kde sú sledované krádeže motorových vozidiel, krádeže vlámaním a ostatné krádeže, vedenie polície priradilo 17 percentnú váhu v hodnotení. U všetkých sledovaných oblastí je pre policajtov prioritné znižovať ich nápad. To znamená konať tak, aby sa krádežiam predchádzalo, respektíve aby sa ich počet znižoval. 16 percentnú váhu v hodnotení majú ekonomické trestné činy. Polícia sa v tomto okruhu sústredí na oblasti odhaľovania podvodov, skrátenia dane a poplatkov, spreneveru a environmentálnu kriminalitu. Priestupky riešené poriadkovou políciou a ich objasňovanie sú vo výkonnostných skupinových cieľoch polície zaradené v okruhu s 15 percentnou váhou v celkovom hodnotení. Oblasti boli určené vedením polície tak, aby policajti svojou hliadkovou a operatívnou činnosťou znižovali počet páchaných priestupkov. Na druhej strane, aby v prípade, že k spáchaniu priestupku dôjde zvyšovali počet objasnených prípadov. Vedenie polície však do hodnotených oblastí zaradilo aj vypátranie hľadaných a nezvestných osôb, drogovú trestnú činnosť a odhaľovanie nedovoleného ozbrojovania, výroby a držby zbrane. Váha tohto okruhu, pod názvom iná kriminalita a pátranie má 14 percent.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby