Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Zákerná droga

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty aktivity

Subjekty:

  • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Objekty:

  • základné školy

Ciele aktivity

  • poskytnúť základné informácie v oblasti drogovej závislosti,
  • eliminácia užívania návykových látok a ich distribúcie na školách a v rôznych školských zariadeniach,
  • upozorniť na trestno-právne následky.

Charakteristika aktivity

     Preventívna aktivita "Zákerná droga" je zameraná na žiakov 7. ročníkov základných škôl. Je realizovaná formou besied, prednášok, počas ktorých sú žiaci oboznámení so znením §§ 171-173 Trestného zákona (nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi). Taktiež sú oboznámení so zákonom o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, so zákonom o ochrane nefajčiarov... Žiakom je vysvetlené, kedy ich konanie je v rozpore so zákonom a aké má trestno-právne dôsledky. Rovnako sú informovaní o nebezpečnosti drog, či už legálnych alebo nelegálnych. V rámci besedy je využívaný protidrogový demonštračný kurfík a promile okuliare.