Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

MPK/Odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel

24. 03. 2024

Predkladateľ: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)

Oblasť: životné prostredie

Typ LP: MPK

Dňa 19.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Cieľom návrhu zákona je odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel. Legislatívna zmena vyplýva z návrhu Vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) zo 14. júla 2023, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Rady z 13. júla 2021 o schválení a posúdení Plánu obnovy a odolnosti SR, konkrétne z Reformy 1, čiastkové opatrenie 3: Podpora tepelných čerpadiel v rámci Komponentu 19 REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR. Zavádza sa výnimka pre odbery vôd a vypúšťanie odpadových vôd na účely energetického využitia formou oslobodenia od platenia platieb a poplatkov podľa § 78 a § 79 vodného zákona. Navrhovanou legislatívnou úpravou sa pre tepelné čerpadlá typu voda-voda zavádza oslobodenie od povinnosti odvádzať platby a poplatky za využívanie energetického potenciálu povrchových a podzemných vôd

MPK končí: 27.03.2024

Sprievodná dokumentácia 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]