Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Preventívne aktivity

„Nábor kadetov“ - novelizáciou zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície bol s účinnosťou od 01. 02. 2019 zavedený nový druh štátnej služby kadeta (§ 6a). Vzhľadom na potrebu propagácie tejto novej formy štátnej služby medzi maturantmi organizujú preventisti krajského riaditeľstva i okresných riaditeľstiev v spolupráci s inými útvarmi vo svojom regióne cyklus prezentácií spojených s ukážkami policajných činností.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

          

 

„Policajná schránka dôvery“ účelom je zlepšiť neverbálnu komunikáciu medzi políciou a občanmi v meste Košice. Do policajných schránok dôvery, ktoré sú inštalované v obchodnom centre Dargov a od 06. 11. 2019 aj v obchodnom centre Kaufland na ulici Popradskej 92 v Košiciach /znovuzriadenie schránky po rekonštrukcii obchodného centra/, môžu občania anonymne vhadzovať svoje podnety a nájdené veci, predovšetkým doklady.

 

                 

 

„Deň bezpečného internetu“- súbor preventívnych aktivít realizovaných v súvislosti s Medzinárodným dňom internetu, ktorým je druhý utorok v mesiaci február. Cieľom aktivít je zvyšovanie právneho vedomia na úseku bezpečného používania moderných informačných a komunikačných technológii s dôrazom na riziká spojené s používaním internetu.

 

                    

 

Veľkonočný zajko v Košickom kraji“- dopravno – preventívna akcia, ktorá sa každoročne uskutočňuje v období pred Veľkou nocou. Akcia je určené pre deti druhých až štvrtých ročníkov vybranej základnej školy, ktoré sa zúčastnia spolu s hliadkou dopravnej polície a preventistom na kontrole dodržiavania ustanovení pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa povinností vodičov.  Kontrolovaným vodičom deti rozdávajú vlastnoručne namaľované obrázky alebo ináč vyrobené predmety znázorňujúce VEĽKONOČNÝCH ZAJAČIKOV alebo VAJÍČKA a KORBÁČIKY, podľa toho, či vodiča odmeňujú za správnu jazdu a dodržiavania predpisov resp. karhajú za priestupok.

            

 

Na základe zmluvy o spolupráci pri realizovaní preventívnych aktivít súvisiacich s dopravnou výchovou, výchovou k vlastnej bezpečnosti a zdravotnou výchovou detí medzi Mestskou časťou Košice – Juh a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa 29. 06. 2018 je nezanedbateľné aj spolupôsobenie Policajného zboru ako odborného garanta v oblasti praktickej výučby dopravnej výchovy preventistkami a dopravnými policajtami krajského riaditeľstva a preventistkami Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach na dopravnom ihrisku na Alejovej ulici v Košiciach, a to každý utorok v mesiacoch apríl – jún a následne september – november.

 

          

 

Osvetovo – prezentačné aktivity -  pri príležitosti sviatku detí a ukončenia školského roka je vykonávaných pre deti a širokú verejnosť množstvo osvetovo - prezentačných ukážok práce jednotlivých zložiek Policajného zboru, z ktorých zrejme najväčšími osvetovo – prezentačnými podujatiami sú: podujatie pod názvom Polícia deťomv Košiciach, „SOS deň“ v Michalovciach, ale preventisti jednotlivých okresov participovali aj v organizácii  aktivít prezentácie Policajného zboru ako sprievodného podujatia v organizácii iných inštitúcii, napríklad Rušňoparáda, Letecké dni Košice, Deň mobility Košice, oslavy Dní mesta Trebišov.

 

                         

 

„Daj zelenú prázdninám“ – každoročná preventívna akcia spojená s cyklistickou súťažou pre žiakov prvého stupňa základných škôl s cieľom pripraviť deti na prázdniny z hľadiska bezpečnosti doma a na ulici, s praktickým bicyklovaním sa pod dohľadom dopravnej polície, overením znalosti z poskytovania prvej pomoci s účasťou Slovenského Červeného kríža Košice a bohatým programom pre všetky zúčastnené deti, ktorý každoročne zabezpečujú rôzne zložky Policajného zboru, Mestská polícia či iné spolupracujúce inštitúcie. Víťaz cyklistickej súťaže získava putovný pohár víťazov.

 

       

 

„Bezpečné letné prázdniny“ – súbor preventívnych aktivít realizovaných preventistami krajského riaditeľstva počas letných prázdnin - v detských táboroch, rôznych dopravno-bezpečnostných akcií v cestnej premávke v spolupráci s poriadkovou a dopravnou políciou  či aktivity na motozrazoch.

 

         

 

          

 

„Týždeň bezpečnosti na železnici“ – séria prednášok a policajných akcií realizovaná každoročne v mesiaci september, zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy a cestnej premávky na železničných priecestiach, predovšetkým zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

 

            

 

„Svetový deň prvej pomoci“celokrajská dopravno – preventívna akcia v súvislosti so Svetovým dňom prvej pomoci, zameraná na preverenie úrovne vedomostí vodičov motorových vozidiel z poskytovania prvej pomoci pri zraneniach a úrazoch, či už bežných alebo spôsobených pri dopravných nehodách a kontrolu obsahu a druhov lekárničiek. Cieľom akcie je upriamiť pozornosť vodičov na dôležitosť teoretických vedomostí základných postupov poskytovania prvej pomoci ako aj praktických schopností poskytovania prvej pomoci, ktorej okamžité poskytnutie zranenej osobe môže zachrániť ľudský život alebo zmierniť následky zranenia. Akcie prebiehajú v súčinnosti s dopravnými inšpektorátmi a Slovenským Červeným krížom.

                  

 

„Deň bielej palice“  – celoslovenská dopravno-preventívna akcia v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizovaná každoročne v októbri pri príležitosti Svetového dňa bielej palice. Cieľom bolo zvýšiť povedomie vodičov o funkcii bielej slepeckej palice a ich ohľaduplnosť voči nevidiacim, a tým prispieť k bezpečnosti nevidiacich a slabozrakých nemotorových účastníkov v cestnej premávke, ktorí  prechádzali cez priechody pre chodcov.

 

               

 

„Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách“ – preventívne aktivity vyplývajúce z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, s cieľom zvyšovať právne povedomie v oblasti násilia na ženách v partnerských vzťahoch.

 

                        

 

 

Umlčané svedkyne“ - aktivita v spolupráci s OZ Fenestra a Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach. Samotná realizácia aktivít prebiehala v mesiaci november formou výstavy figurín žien s ich osobnými príbehmi partnerského násilia končiaceho smrťou. Výstavu figurín dopĺňali prednášky a diskusia k problematike násilia počas randenia mladých ľudí a interaktívne diskusie. Určená bola výhradne pre mládež od 17 rokov. Jeden blok bol venovaný pedagógom a odborníkom z výchovno-vzdelávacieho prostredia, ostatné pre študentov.

 

                  

 

“Mikuláš na ceste“ – celokrajská dopravná preventívna akcia  je vykonávaná v cestnej premávke so žiakmi 1.stupňa základných škôl, ktorí vodičov za ich jazdu odmeňujú alebo karhajú s vlastnoručne vyrobenými symbolmi sviatkov Mikuláša (MIKULÁŠ a ČERT). Okrem bezpečnostno-výchovného pôsobenia táto aktivita umožní deťom nahliadnuť do výkonu služby dopravnej polície.

 

                   

Krajské riaditeľstvo v rámci svojich preventívnych aktivít vyhlasuje každoročne pri príležitosti predvianočného obdobia dobrovoľnú zbierku s názvom „Deťom pre radosť“ pre deti umiestnené v detských domovoch, centrách pre rodiny s deťmi a krízové centrá v územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. Humánna akcia je vyhlásená vo forme dobrovoľnej zbierky prebytočných kníh, hračiek, spoločenských hier, športových potrieb, zimnej obuvi, príp. detských bicyklov, kolobežiek a korčúľ na všetkých útvaroch Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. Všetky darované veci preventisti odovzdávajú deťom vyššie uvedených zariadení.