Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. február 2019, Nedeľa
 

Hraničná agenda

Cudzinecká agenda  |  Hraničná agenda

Otázka: Musí mať dieťa - občan SR pri ceste do zahraničia svoj vlastný cestovný doklad?
Odpoveď: Od 26. júna 2012 je v platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť
                vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. To znamená že každé dieťa bez ohľadu 
                na vek musí byť držiteľom vlastného cestovného pasu ak cestuje do zahraničia!


Otázka:
Aký je postup pri ceste dieťaťa - občana SR do zahraničia v sprievode inej osoby ako rodič?
Odpoveď: Ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča, musí sa preukázať vlastným cestovným pasom. Ďalšie formality
               sa nevyžadujú.

Otázka:
Čo sa považuje za platný cestovný doklad?
Odpoveď: Pas alebo iná verejná listina, ak sú za cestovný doklad uznané Slovenskou republikou, sú časovo platné, umožňujú jednoznačnú
               identifikáciu jeho držiteľa, nemajú porušenú celistvosť a nie sú poškodené tak, že zápisy v nich uvedené sú nečitateľné.

Otázka: Kto je štátny príslušník tretej krajiny?
Odpoveď: Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie. 
               Štátnym príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej príslušnosti.

Otázka:
Aké doklady musí predložiť štátny príslušník tretej krajiny k hraničnej kontrole pri vstupe na územie SR?
Odpoveď: Podmienky na vstup štátneho príslušníka tretej krajiny na územie členských štátov sú stanovené v nariadení Európskej únie
               (č. 562/2006). Na plánovaný pobyt na území členských štátov, ktorý nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek
               180-dňového obdobia, čo zahŕňa posúdenie obdobia 180 dní predchádzajúcich každému jednotlivému dňu pobytu,
                musí štátny príslušník tretej krajiny spĺňať tieto podmienky:

1. má platný cestovný doklad, ktorý držiteľa oprávňuje prekročiť hranicu a ktorý spĺňa tieto kritériá:

a)  jeho platnosť musí byť najmenej o tri mesiace dlhšia, ako je zamýšľaný dátum odchodu z územia členských štátov. V odôvodnenej
     núdzovej situácii možno od tejto podmienky upustiť;
b) bol vydaný počas posledných 10 rokov.

2. má platné vízum, ak sa takéto vízum vyžaduje podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích
    krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci
    sú oslobodení od tejto povinnosti, s výnimkou prípadu, ak je držiteľom platného povolenia na pobyt alebo platného dlhodobého víza;

3. zdôvodni účel a podmienky plánovaného pobytu a má dostatočné prostriedky na živobytie na dĺžku plánovaného pobytu a na návrat
    do svojej krajiny pôvodu alebo na tranzit do tretej krajiny, v ktorej ho určite prijmú, alebo je schopný získať takéto prostriedky
    zákonným spôsobom;

4.  nejde o osobu, na ktorú bolo vydané v Schengenskom informačnom systéme upozornenie na účely odopretia vstupu;

5. nepokladá sa za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek
    členského štátu, a najmä na neho z takéhoto dôvodu nebolo vo vnútroštátnych databázach členských štátov vydané upozornenie
    na účely odopretia vstupu.

Otázka: Aké sú podmienky prekračovania vonkajšej hranice štátnymi príslušníkmi tretej krajiny mladšími ako 16 rokov?
Odpoveď: Štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 16 rokov, ktorý nie je držiteľom cestovného dokladu, môže prekročiť vonkajšiu 
               hranicu len v sprievode osoby, v ktorej cestovnom doklade je zapísaný; Ak táto osoba podlieha vízovej povinnosti, štátny
               príslušník tretej krajiny mladší ako 16 rokov musí mať udelené samostatné vízum v tomto cestovnom doklade