Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2018, Pondelok
 

Lekárničky pre cestnú dopravu ako povinná výbava motorových vozidiel

Lekárničky pre cestnú dopravu ako povinná výbava motorových vozidiel

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru na základe viacerých otázok zo strany verejnosti v súvislosti s podmienkami používania lekárničiek v motorových vozidlách od 01. augusta 2012 zastáva v súvislosti s vykonávaním kontrol lekárničiek ako povinnej výbavy určených kategórií motorových vozidiel v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky nasledovný názor.

Podľa § 16 ods. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps lekárnička podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2009 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 01. mája 2009 a ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu (ďalej len „vyhláška“).

V zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky možno lekárničky vyrobené podľa predpisov účinných pred 01. májom 2009 používať najdlhšie do dátumu ich spotreby. Týmto predpisom bola vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorá v § 1 ods. 8 ustanovila motolekárničku, autolekárničku, resp. autolekárničku pre hromadnú dopravu ako povinnú výbavu určených kategórií motorových vozidiel a v prílohe č. 1 ustanovila druhy lekárničiek a ich obsah, pričom motolekárnička a autolekárnička museli byť použiteľné a ich obsah musel byť v exspiračnej dobe. Nie je pravdou, že počnúc 01. augustom 2012 musia mať šoféri vo svojich autách už len lekárničky „oranžové s bielym krížom na zelenom pozadí“.

Tu je potrebné zdôrazniť, že vyhláška taxatívne neustanovuje, že biely kríž má byť na zelenom pozadí, teda sa jedná o nesprávnu informáciu. Vyhláška taktiež neurčuje v niektorých médiách uvedený dátum 01. augusta 2012 ako dátum, od ktorého možno používať len lekárničky vo vyhotovení a s obsahom v súlade s jej prílohou č. 1 (tzv. „oranžové lekárničky s bielym krížom“).

V prípade, ak pri kontrole vodič motorového vozidla predloží lekárničku vyrobenú podľa predpisov účinných pred 01. májom 2009, orgán Policajného zboru sa pri výkone kontroly lekárničky ako povinnej výbavy zameria najmä na skutočnosť, či takáto lekárnička nie je po dátume spotreby.

Ak takáto lekárnička (ako celok), ani žiadna zo súčastí jej obsahu nie je po dátume spotreby, jej použitie je v súlade s vyhláškou.

Záverom uvádzame, že Policajný zbor vykonáva len kontrolu na úseku povinnej výbavy motorových vozidiel; druhy lekárničiek a ich obsah ustanovuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom svojej vyhlášky.