Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Odpor proti rozkazu

Proti rozkazu o uložení pokuty za správny delikt môže držiteľ vozidla podať odpor do 15 dní odo dňa jeho doručenia na dopravný inšpektorát, ktorý tento rozkaz vydal (§ 139d ods. 2 zákona o cestnej premávke). V prípade podania odporu pokutu držiteľ vozidla neplatí. Podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní, len ak
a)  obsahuje predpísané náležitosti,
b) bol podaný z dôvodu uvedenia údajov o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v čase porušenia pravidiel cestnej premávky a tento obsahuje údaje o vodičovi v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu vodiča a
c)  pokuta nebola ešte uhradená.

Ak orgán Policajného zboru zistí, že odpor nespĺňa podmienky podľa písmena a) až c), odpor odmietne. Odmietnutie odporu neruší rozkaz (pokutu je potrebné uhradiť); o odmietnutí odporu bude držiteľ vozidla písomne upovedomený. Rozkaz nadobudne právoplatnosť dňom oznámenia upovedomenia o odmietnutí odporu.

Dokument vyjadrujúci odpor proti rozkazu musí byť teda jednoznačný vyhotovený v listinnej alebo elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Z takéhoto podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Podanie je potrebné vždy adresovať na príslušný dopravný inšpektorát podľa poučenia v rozkazu (ten útvar, ktorý rozkaz vydal), inak sa vystavuje riziku možného zmeškania lehoty na podanie odporu. Podanie musí byť uskutočnené v lehote 15 dní odo dňa doručenia účastníkovi konania. Ak držiteľ vozidla splnomocnil na podanie odporu zástupcu, je potrebné toto preukázať písomným plnomocenstvom.

Podaný odpor teda zrušuje rozkaz, a ak odpor obsahuje také skutočnosti, príp. doložené relevantné dôkazy, ktoré

  1. odôvodňujú zastavenie konania, orgán Policajného zboru konanie zastaví,
  2. umožňujú ďalej konať vo veci iného držiteľa vozidla (nesprávne stotožnený držiteľ), konanie o správnom delikte voči konkrétnemu držiteľovi sa zastavuje a v prípade dostatočne zisteného stavu veci sa vydá rozkaz voči inému držiteľovi,
  3. nepreukázali nedostatočne zistený stav veci alebo inú nezákonnosť, či nesprávnosť rozkazu, orgán Policajného zboru postúpi vec príslušnému orgánu na prejednanie správneho deliktu toho istého držiteľa,
  4. označujú vodiča v požadovanom rozsahu sa toto konanie o správnom delikte prerušuje rozhodnutím, ktoré bude doručené držiteľovi vozidla a vec bude postúpená príslušnému správnemu orgánu na konanie podľa osobitného zákona (najčastejšie na konanie o priestupku). Ak bude konanie podľa tohto osobitného zákona ukončené

-     uložením veci (zastavením konania), nakoľko sa v zákonnej lehote nepodarilo zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba, skutok nemožno prejednať, skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, vec bude naspäť postúpená príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý bude pokračovať v tomto konaní o správnom delikte. Ak v ďalšom konaní orgán Policajného zboru rozhodne o uložení pokuty za správny delikt, uloží súčasne s pokutou aj povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 €.

-     uznaním viny obvineného z priestupku, toto konanie o správnom delikte sa zastaví.

O výsledku konania o správnom delikte bude držiteľ vozidla písomne upovedomený.

Upozorňujeme, že možnosť uvedenia údajov o vodičovi je výsadou riadneho opravného prostriedku – odporu. Opravný prostriedok podaný po lehote (po 15 dňoch od doručenia rozkazu) nemá spôsobilosť zrušiť rozkaz. Rozkaz tak nadobudne právoplatnosť a opravný prostriedok môže byť vyhodnotený už len ako mimoriadny, t. j. buď ako podnet na mimo odvolacie konanie alebo návrh na obnovu konania. V tomto mimoriadnom konaní však vo všeobecnosti nemožno zrušiť, zmeniť rozkaz len z dôvodu uvedenia údajov o vodičovi.