Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. október 2020, štvrtok
 

Informácie poskytované v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podávanie žiadostí o informácie (v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.)
Adresa: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Štúrova 7, 080 01 Prešov

Hovorca KR PZ

kpt. Mgr. IVAN PAVLIK
Telefón 0961-80-2112
Fax 0961-80-2119

Hovorkyňa KR PZ

mjr. Ing. JANA LIGDAYOVÁ
Telefón 0961-80-2113
Fax 0961-80-2119

Krajské riaditeľstvo je povinné žiadosť o informáciu žiadanú v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 uvedeného zákona. Informácia nemôže byť poskytnutá, pokiaľ je prístup k nej vylúčený alebo obmedzený podľa Zákona č. 215/2004. V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.