Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Prevzatie vyhotoveného občianskeho preukazu

 • občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať osobne po jeho vyhotovení; je však povinný prevziať si ho najneskôr do 90 dní od podania žiadosti,
 • občan je povinný prevzatie potvrdiť svojím podpisom. Ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti,
 • za občana môže občiansky preukaz prevziať aj osoba jemu blízka (rodič, prarodič, súrodenec, manžel/ka, plnoleté dieťa) po predložení svojho dokladu totožnosti,
 • za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať aj zákonný zástupca,
 • občiansky preukaz môže prevziať aj iná osoba po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom; plnomocenstvo nie je potrebné v prípade, že občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý občiansky preukaz vydáva. Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony prevezme občiansky preukaz jeho opatrovník po predložení svojho dokladu totožnosti.

Doručenie občianskeho preukazu na adresu

 • občan si môže prevziať občiansky preukaz na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, alebo občan môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel,
 • občan je povinný odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie občianskeho preukazu službou zavedenou na tento účel. V prípade, ak toto občan odmietne, doručenie občianskeho preukazu na adresu mu nebude umožnené,
 • občan si občiansky preukaz prevezme osobne, pričom pri preberaní občianskeho preukazu na adrese, ktorú si určil pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu bude vyzvaný kuriérom v zmysle všeobecných poštových podmienok, aby preukázal svoju totožnosť a to niektorým z nasledovných spôsobov: platným potvrdením o občianskom preukaze, vydaným príslušným útvarom Policajného zboru v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu; žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu; platným cestovným dokladom (cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas),
 • za občana môže aj v prípade doručenia na adresu občiansky preukaz prevziať blízka osoba, zákonný zástupca a taktiež iná osoba, po predložení svojho občianskeho preukazu a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom,
 • ak sa občan nebude v dohodnutom čase doručenia nachádzať na adrese, občiansky preukaz mu bude doručený na oddelenie dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru, na ktorom si občan žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podal, prípadne na oddelenie dokladov, ktoré uviedol ako miesto náhradného doručenia,
 • doručovanie občianskych preukazov na adresu bude vykonávať Slovenská pošta, a. s., pričom pre prípad poskytovania informácií o zásielke boli pre občanov zriadené kontaktné telefónne čísla: 0903233233, 090355359302/49222630,
 • ak si občan pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu zadal kontaktné údaje (sms, email), pri prevzatí zásielky kuriérom sa mu automaticky vygeneruje správa, ktorá obsahuje č. zásielky s jeho občianskym preukazom. Občan má od tohto momentu možnosť sledovať pohyb zásielky na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s. http://tandt.posta.sk/.