Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Zameranie PSk práva

Poslaním predmetovej skupiny práva je poskytovať potrebné právne vzdelanie poslucháčom v rámci špecializovaného 3 mesačného policajného vzdelávania s dôrazom na požiadavky policajnej praxe v oblasti odhaľovania a objasňovania trestnej činnosti a realizácie úloh Policajného zboru v oblasti správnej agendy.

Výchovno-vzdelávací proces Predmetovej skupiny práva je orientovaný na rozvoj právneho vedomia poslucháčov a to rozširovaním vedomosti už získaných v rámci základného policajného vzdelávania a nadobudnutou praxou najmä v oblasti aplikácie trestného práva v policajnej praxi.

Výučba právnych disciplín je diferencovaná podľa špecializácie jednotlivých služieb Policajného zboru a to špecializácie:

  • Skrátené vyšetrovanie
  • Poriadková služba
  • Dopravná služba
  • Hraničná a cudzinecká služba
  • Kriminálna služba

Ťažisko výučby právnych disciplín u špecializácie skrátené vyšetrovanie v rozsahu 140 vyučovacích hodín, je položené na výučbu trestného práva hmotného a procesného.

Štúdium trestného práva hmotného je koncipované tak, aby poslucháči získali potrebné zručnosti pri posudzovaní a kvalifikácii trestných skutkov z rôznych uhlov pohľadu. K tomuto pristupuje štúdium trestného práva hmotného – osobitnej časti, kde sa poslucháči v potrebnom rozsahu zdokonaľujú v jednotlivých konkrétnostiach zákonných znakov skutkových podstát trestných činov.

V nadväznosti na problematiku osobitnej časti Trestného zákona, si poslucháči osvojujú aj základy iných právnych disciplín a to občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva v spojitosti s aplikáciou blanketových skutkových podstát v rámci skráteného vyšetrovania a schopnosti rozlišovať najmä trestnoprávne vzťahy od občianskoprávnych vzťahov.

Ťažisko výučby Trestného práva procesného je zamerané na problematiku predsúdneho konania s dôrazom na postup pred začatím trestného stíhania a samotné prípravné konanie vykonávané povereným príslušníkom Policajného zboru formou skráteného vyšetrovania.

Štúdium trestného práva procesného je zavŕšené súborom praktických cvičení k osvojovaniu si procesných postupov pri riešení konkrétnych modelových zadaní a spracovávaní cvičnej dokumentácie trestného konania.

Pre poslucháčov špecializácie skráteného vyšetrovania, je zaradená aj výučba problematiky metodiky skráteného vyšetrovania vybraného okruhu trestných činov.

U poslucháčov špecializácie poriadková služba, dopravná služba, hraničná a cudzinecká služba a kriminálna služba, v rámci 3 mesačného špecializovaného štúdia sa právne disciplíny vyučujú v rozsahu 40 vyučovacích hodín (resp. u špecializácie poriadkovej služby 70 vyučovacích hodín).

Ťažisko výučby je položené na vybrané problémy správneho práva, ktoré je zamerané na problematiku konania o priestupkoch a jeho praktickej realizácie formou cvičení na podklade modelových zadaní (mimo špecializácie kriminálnej služby).

Vzdelávací proces je doplnený ešte o vybrané okruhy problémov trestného práva hmotného a trestného práva procesného s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých policajných služieb.

Predmetová skupina práva popri realizácii 3 mesačného špecializovaného štúdia, zabezpečuje aj ďalšie doplnkové formy štúdia v podobe rekvalifikačných kurzov alebo iných vzdelávacích kurzov zameraných najmä na problematiku skráteného vyšetrovania a problematiku konania o priestupkoch.