Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

znenie § 10 ods. 1 písm. b), c), e) až h) zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch

  • občan stratil občiansky preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému okresnému riaditeľstvu Policajného zboru alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
  • bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom zapísaný údaj,
  • obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny,
  • neobsahuje údaje o skutočnostiach občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorý má uložený trest zákazu pobytu,
  • zmenil sa niektorý údaj v ňom zapísaný okrem údajov zapísaných na žiadosť občana podľa § 3 ods. 3 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov,
  • podľa zobrazenia podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať držiteľa.