Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Policajní pridelenci a mierové misie

Jednou z podmienok vstupu kandidátskych krajín do Európskej únie bolo zriadenie inštitútu policajných pridelencov a v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce zriadenie medzinárodnej policajnej jednotky určenej na pôsobenie v medzinárodných mierových silách a operáciách civilného krízového manažmentu v rámci spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. Pracovisko v Slovenskej republike  bolo zriadené 1. januára 2003.

Oddelenie vo vzťahu k policajným pridelencom zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • organizačne zabezpečuje predvýjazdovú prípravu policajtov, ktorí majú byť vyslaní na výkon štátnej služby v zahraničí,
 • zabezpečuje potrebnú koordináciu a súčinnosť zahraničných policajných pridelencov akreditovaných v Slovenskej republike s útvarmi ministerstva a útvarmi Policajného zboru v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce,
 • metodicky riadi, koordinuje a vyhodnocuje činnosť policajných pridelencov počas ich vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí,
 • zabezpečuje spoluprácu policajných pridelencov s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými orgánmi a organizáciami,
 • v súlade s medzinárodnými zmluvami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi ministerstva a Prezídia Policajného zboru sa spolu s policajnými pridelencami podieľa na sprostredkovaní žiadostí útvarov ministerstva a útvarov Policajného zboru o vykonanie šetrenia u príslušných orgánov krajiny vyslania, sprostredkovaní žiadostí orgánov krajiny vyslania o vykonanie šetrenia útvarmi ministerstva a útvarmi Policajného zboru na území Slovenskej republiky,
 • spolupracuje s policajnými pridelencami pri realizácii právnej pomoci a sprostredkúva spoluprácu policajných pridelencov s policajnými pridelencami iných štátov, akreditovanými na území Slovenskej republiky, na žiadosť útvarov ministerstva a útvarov Policajného zboru poveruje policajných pridelencov účasťou na rokovaniach a konferenciách v krajine vyslania.

Oddelenie vo vzťahu k mierovým misiám zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • vykonáva výber policajtov do personálnej databázy, zriadenej za účelom poskytovania personálnych kapacít pre potreby medzinárodných policajných mierových misií a operácií civilného krízového manažmentu (ďalej len „misia“),
 • vykonáva základnú a odbornú prípravu policajtov pred ich reálnym nasadením v misii,
 • komplexne zabezpečuje prípravu, organizáciu a samotnú realizáciu vyslania policajtov na misiu; pôsobenie policajtov v misii, striedanie policajtov v misii a skončenie vyslania policajtov v misii,
 • zabezpečuje psychologickú prípravu policajtov pred vyslaním na misiu a posttraumatickú intervenčnú starostlivosť s cieľom uľahčiť policajtom ich opätovné zaradenie do bežného života po skončení vyslania v misii,
 • nadväzuje a efektívne rozvíja odbornú spoluprácu so zahraničnými výcvikovými, vzdelávacími ale aj inými inštitúciami, ozbrojenými silami SR a špeciálnymi útvarmi PZ najmä za účelom výmeny skúseností v oblasti prípravy, výcviku a ďalšieho odborného vzdelávania policajtov pre potreby kvalitného plnenia úloh policajtov v jednotlivých misiách,
 • vypracováva plán medzinárodných výcvikových a vzdelávacích aktivít organizovaných v podmienkach Policajného zboru v rámci školiaceho centra PZ a priamo sa podieľa na organizačnom zabezpečení týchto aktivít.

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy