Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Evalvácia

SOS PK

Evalvácia policajného vzdelávania

    Evalvácia (hodnotenie) policajného vzdelávania sa vykonáva v súlade s čl. 25 nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 11/2020 o odbornom vzdelávaní príslušníkov PZ, v súlade s usmernením SPSČaOÚ MV SR „Hodnotiaca správa sebaevalvácie“ (č. sp.: SPOU-CVP1-2013/000624-004), ako aj v súlade s opatrením riaditeľa SOŠ PZ Pezinok o sebaevalvácii vzdelávania v SOŠ PZ Pezinok (vydaného na každý kalendárny rok).

    Evalvácia (v niektorých zdrojoch „evaluácia“) je v policajnom vzdelávaní na Slovensku relatívne nový pojem. S evalváciou sa spája hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania, podmienok na vzdelávanie a ostatných zvyčajne hodnotených oblastí. Evalvácia je (mala by byť) dôležitou súčasťou života školy a je významným nástrojom skvalitňovania práce školy a práce učiteľov. Evalvácia bola v SOŠ PZ Pezinok realizovaná vo vybraných oblastiach v roku 2012 prvýkrát. V ďalších rokoch sme mohli výsledky a závery evalvácie porovnávať a skvalitňovať aj proces samotnej evalvácie (plánovanie, činnosť evalvačného tímu, metodológiu zberu relevantných dát a pod.).

    Evalváciu v spojitosti so školou je možné rozlišovať z hľadiska subjektov evalvácie na externú (vonkajšiu) evalváciu, ktorá je uskutočňovaná orgánmi inšpekcie (v podmienkach MV SR je to centrum vzdelávania a psychológie SPSČ MV SR) a evalváciu internú (vnútornú, tzv. sebaevalváciu), pri ktorej škola vykonáva evalváciu samej seba.

    Interná evalvácia (autoevalvácia, sebaevalvácia) je považovaná za proces realizovaný školou, pri ktorom evalvačný tím pracovníkov školy zbiera a analyzuje materiály, vrátane spätnej väzby od množstva partnerov školy a využíva ho k porovnaniu a vyhodnoteniu aspektov činnosti školy s dohodnutými štandardami; z tohto procesu by mali prameniť výstupy, ktoré pomôžu škole efektívne zamerať plánovanie svojich iniciatív na zlepšovanie (skvalitňovanie) školy.

    Výsledkom evalvácie v hmotnej podobe je evalvačná správa (v našich podmienkach - hodnotiaca správa sebaevalvácie policajného vzdelávania za obdobie 2 rokov), ktorá má stanovenú štruktúru a obsah a spracovávajú ju všetky tri SOŠ PZ (Pezinok, Bratislava, Košice) a predkladajú ju na schválenie akreditačnej komisii ministra vnútra pre policajné vzdelávanie.

    Evalvácia by nemala byť vnímaná len ako kontrola, technokratický zber dát a informácií, ale tiež ako nástroj manažérstva kvality.

    Podľa čl. 25 uvedeného nariadenia je cieľom evalvácie získať informácie o súlade výsledkov vzdelávania s cieľmi stanovenými v oblasti policajného vzdelávania.

    V rámci evalvácie SOŠ PZ Pezinok pravidelne pri spracovaní každej evalvačnej správy zisťuje:

a)      spokojnosť poslucháčov školy s podmienkami a realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu,

b)      spokojnosť učiteľov s podmienkami a realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu,

c)      spokojnosť útvarov (riadiacich pracovníkov) s úrovňou pripravenosti absolventov školy

d)     iné relevantné informácie.

    Najmä názory riadiacich pracovníkov výkonných útvarov (predovšetkým najpočetnejších základných útvarov služby poriadkovej polície – obvodných oddelení Policajného zboru) sú pre školu cennými poznatkami, na základe ktorých sa robia prípadné korekcie v učebných osnovách, v časovo-tematických plánoch výučby jednotlivých predmetov, resp. vo výučbe (korekcie v počte hodín, dôraz na konkrétne témy, zmeny v postupoch konkrétnych úkonov vykonávaných v policajnej praxi a pod.).

    Zisťovanie spokojnosti sa vykonáva prostredníctvom anonymných dotazníkov (väčšinou dotazníkov vlastnej konštrukcie).

    S cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces sa škola zaoberá podnetmi a návrhmi nachádzajúcimi sa v dotazníkoch. Aj preto sú evalvačné správy dôležitým a veľmi cenným zdrojom informácií.