Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program je zásadným a základným pedagogickým dokumentom pre výchovu a vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru. Jeho tvorba a obsah sú v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vychádza z dokumentov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) a to z Výnosu MV SR o policajných stredných odborných školách č.73/2008, Zbierky pokynov generálneho riaditeľa sekcie riadenia ľudských zdrojov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.4/2008 a ďalších interných aktov riadenia.

Základným východiskom pre spracovanie školského vzdelávacieho programu je štátny vzdelávací program schválený pre príslušný druh pomaturitného štúdia. Školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného štúdia v stredných odborných školách Policajného zboru č. SPOU-CVP-1-030/2015-PR.

Štúdium v Strednej odbornej škole Policajného zboru Pezinok poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a zároveň základné policajné vzdelanie.