Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2020, sobota
 

Konanie pred správnym orgánom

Konanie pred správnym orgánom

Prvostupňový správny orgán - okresný dopravný inšpektorát

O začatí konania o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je občan upovedomený neformálnou písomnosťou, v praxi najčastejšie doručením predvolania na ústne pojednávanie, čím sa občan stáva obvineným. Na takého občana sa hľadí ako na nevinného, kým jeho vina nebola vyslovená právoplatným rozhodnutím. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu ak dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi ani k priznaniu ho nemožno donucovať.

O priestupku koná správny orgán v prvom stupni ústne pojednávanie. V neprítomnosti obvineného z priestupku možno vec prejednať len vtedy, ak sa odmietne dostaviť na ústne pojednávanie, hoci bol riadne predvolaný, alebo sa nedostaví bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu. Z uvedeného dôvodu je vždy potrebné, aby v prípade, že sa skutočne obvinený nemôže dostaviť na vytýčené ústne pojednávanie zo svojej neprítomnosti vopred ospravedlnil. Ospravedlnenie po čase vytýčeného pojednávania bez dôležitého dôvodu správny orgán neakceptuje a bude rozhodnuté bez toho, aby sa obvinený mohol ku skutku, ktorý sa mu kladie za vinu, vyjadriť. Zároveň je potrebné uviesť, že ospravedlnenie je podaním vo veci a ako také musí spĺňať určité podmienky - § 19 správneho poriadku:
"(1) Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní.
(2) Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti."
Ospravedlnenie vykonané telefonicky nie je teda riadnym ospravedlnením, avšak správny orgán môže takéto ospravedlnenie akcpetovať, čo sa aj v praxi veľmi často stáva.

Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. Vykonávanie dôkazov však vždy patrí len správnemu orgánu, t.j. správny orgán je oprávnený odmietnuť vykonať účastníkom konania navrhovaný dôkaz! Správny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Po vykonaní dokazovania sa v rámci ústneho pojednávania o priestupku vydáva rozhodnutie o priestupku, resp. ak sú na to dôvody rozhodnutie o zastavení konania, prípadne sa môže konanie zo zákonných dôvodov prerušiť (viď § 29, 30 správneho poriadku). Voči oznámenému rozhodnutiu o priestupku možno podať odvolanie len ak sa účastník konania tejto možnosti výslovne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. V prípade, že odvolanie bude podané na nepríslušný správny orgán, sa účastník konania vystavuje riziku zmeškania zákonnej lehoty. Včas podané odvolanie má odkladný účinok, čo znamená, že sankcia nemôže byť do času právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní vykonateľná. Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán (krajský dopravný inšpektorát) rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný. Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať a teda je právoplatné jeho oznámením všetkým účastníkom konania. Odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní a tým aj rozhodnutia o priestupku začína plynúť ďalšia lehota na dobrovoľné splnenie povinnosti zaplatiť pokutu a zároveň začína plynúť aj uložený zákaz činnosti; ak však bol vodičský preukaz zadržaný pred právoplatnosťou rozhodnutia o priestupku, správny orgán vždy do času zákazu činnosti započíta aj ten čas, po ktorý páchateľ na základe opratrenia orgánu PZ už činnosť vedenia motorového vozidla nemohol vykonávať. V prípade, ak páchateľ vedie motorové vozidlo, v čase právoplatne uloženej sankcie zákazu činnosti, dopúšťa sa trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, za čo môže byť potrestaný odňatím slobody až na dva roky (§ 348 Trestného zákona).

Podľa zákona o cestnej premávke (§ 71) orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu okrem iných prípadov aj vtedy, ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Zadržaný vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia.