Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2019, sobota
 

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  |  Blokové konanie  |  Rozkazné konanie  |  Konanie pred správnym orgánom  |  Výkon rozhodnutia  |  Náhrada škody v konaní o priestupku

Trestné činy v súvislosti s porušením povinnosti účasníka cestnej premávky

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto

a) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie
(pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov)

b) ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
(pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov)

c) vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z odbornej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,
(pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov)

d) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,
(pokuta od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov)

e) ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu3a) alkohol ešte nachádza v jeho organizme,
(pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov)

f) ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková látka ešte nachádza v jeho organizme,
(pokuta od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov)

g) poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda,pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku 
(pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov)

h) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením,
1. v obci najviac o 20 km/h alebo mimo obce najviac o 30 km/h,
2. v obci 21 až 50 km/h alebo mimo obce o 31 až 60 km/h,
3. v obci o viac ako 50 km/h alebo mimo obce o viac ako o 60 km/h
(pokuta podľa prvého bodu do 100 eur, podľa druhého bodu od 150 eur do 600 eur a podľa tretieho bodu pokuta od 500 eur do 1000 eur a zákaz činnosti od šesť mesiacov do troch rokov),

i) použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,
(pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov)

j) ako vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo ako vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg vojde na pozemnú komunikáciu, na ktorej je jazda takéhoto vozidla alebo takejto jazdnej súpravy zakázaná,
(pokuta 1500 €)

k) iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až i) sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu,
(pokuta od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov)

l) iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až k), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
(pokuta do 100 eur).

V blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní uložiť za priestupok
podľa písm. a) až g) a i) pokutu do 650 eur,
podľa písm. h) - prvého bodu pokutu do 50 eur, druhého bodu pokutu od 30 eur do 400 eur a tretieho bodu pokutu od 250 eur do 800 eur
podľa písm. j) pokutu do 1000 eur,
podľa písm. k) pokutu do 150 eur a 
podľa písm. l) pokutu 50 eur.

Na rozdiel od predošlého stavu, vo väčšine prípadov sankcií samotný zákonodarca určil jej najnižšiu hranicu, pričom orgán oprávnený ukladať pokuty nesmie zo zákona uložiť sankciu nižšiu. Pri určení druhu sankcie a jej konkrétnej výmery potom policajt prihliada na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.