Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Výkon rozhodnutia

Výkon rozhodnutia

Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, o nároku na náhradu škody a o náhrade trov konania možno vykonať do troch rokov od uplynutia lehoty určenej na ich zaplatenie, čo možno vykonať aj predajom hnuteľných vecí dlžníka.

Zároveň je nutné uviesť, že zákon o priestupkoch nepozná inštitút odpustenia, resp. zníženia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím. V prípade, že účastník konania nemá možnosť zaplatiť uloženú pokutu v správnym orgánom stanovenej lehote (väčšinou je to 15 až 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia) je oprávnený sa obrátiť na sekciu ekonomiky Ministerstva vnútra SR so žiadosťou o splátkový kalendár. Takúto žiadosť však nie je MV SR povinné akceptovať v každom prípade. Vo všeobecnosti platí, že MV SR umožní splácať pokutu v splátkach v obzvlášť závažných prípadoch – najmä v ťažkých sociálnych situáciách. Ak pokuta nie je v stanovenej lehote zaplatená, bude postúpená na právne vymáhanie.
Podľa zákona o cestnej premávke (§ 71) orgán Policajného zboru je oprávnený zadržať vodičský preukaz a následne povinný vydať rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu okrem iných prípadov aj vtedy,
– ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku,
– ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste,

O zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť. Zadržaný vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia.

Pozn.: Výkon rozhodnutia do dňa vydania osobitného zákona podľa ustanovenia § 88a ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov nemožno uskutočniť vykonaním verejnoprospešných prác.