Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. marec 2019, Streda
 

Pobyt cudzinca

Pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny:

  • Prechodný pobyt – podnikanie, zamestnanie, štúdium, osobitná činnosť, výskum a vývoj, zlúčenie rodiny, plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, alebo priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte
  • Trvalý pobyt – trvalý pobyt na 5 rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas, dlhodobý pobyt
  • Tolerovaný pobyt

Pobyt občana Únie:

  • Pobyt na dobu 3 mesiace od vstupu na územie SR – držiteľ platného preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu - bez akýchkoľvek iných podmienok a formalít
  • Registrácia pobytu občana Únie
  • Trvalý pobyt občana Únie

Pobyt rodinného príslušníka občana Únie:

  • Pobyt na dobu 3 mesiace od vstupu na územie SR – držiteľ platného cestovného dokladu, sprevádza občana Únie alebo sa k nemu pripája
  • Registrácia pobytu rodinného príslušníka občana Únie – len v prípade, ak má občan Únie (s ktorým je v príbuzenskom vzťahu) registrovaný pobyt alebo trvalý na území SR
  • Trvalý pobyt rodinnéhp príslušníka občana Únie

Formuláre žiadostí o pobyt cudzinca

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov - dňom 1. 1. 2012 sa zavádzajú nové žiadosti:

11-057 Žiadosť o udelenie prechodného pobytu, Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov, Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu (PDF, 388 kB)

11-057 Žiadosť v španielskom jazyku o udelenie prechodného pobytu, Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov, Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu (PDF, 199 kB)

11-056 Žiadosť o obnovenie  prechodného pobytu, o trvalý pobyt na neobmedzený čas, o registráciu práva občana Únie, o vydanie dokladu rodinného príslušníka s právom na pobyt, o vydanie dokladu (PDF, 312 kB)

 

 

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti „Najčastejšie otázky