Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. november 2017, Utorok
 

Pozvanie cudzinca

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov - dňom 1. 1. 2012 sa zavádzajú nové tlačivá:

Kontrola pravosti dokladovŽiadosť o overenie pozvania sa podáva osobne na oddelení cudzineckej polície miestne príslušnom podľa miesta pobytu pozývajúcej osoby. Formulár žiadosti o overenie pozvania si môžete vyzdvihnúť na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície PZ, resp. stiahnuť na našej stránke.

žiadosť o overenie pozvania (DOC, 107 kB)

 

Všetky doklady priložené k žiadosti o overenie pozvania, nesmú byť staršie ako 90 dní.
Kontrola pravosti dokladov

Pozvanie fyzickou osobou

Cudzinca môže pozvať fyzická osoba, ktorá je:

  • občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo
  • cudzinec s udeleným trvalým pobytom, alebo
  • cudzinec s udeleným prechodným pobytom.

Pozvaná môže byť osoba, ktorá je:

  • príbuzná osoba (len nasledovne uvedené – rodič, dieťa, prarodič, vnuk, súrodenec, manžel, manželka, zať, nevesta),
  • iná než príbuzná osoba – takáto osoba môže byť pozvaná len so súhlasom Ministerstva vnútra SR.


Pozvanie sa podáva na úradnom tlačive, v ktorom sú uvedené údaje o pozývajúcej osobe, pozývanom cudzincovi, účel na ktorý je cudzinec pozývaný na územie Slovenskej republiky a záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca. K žiadosti o pozvanie cudzinca je potrebné priložiť správny poplatok v hodnote 33.- eur (1000,- Sk).

Pozvanie právnickou osobou

Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie môže pozvať na územie SR cudzinca, ktorý vykonáva obdobnú činnosť.
Žiadosť o overenie služobného pozvania sa podáva na oddelení cudzineckej polície PZ príslušnom podľa miesta pobytu pozývajúcej fyzickej osoby alebo podľa sídla pozývajúcej právnickej osoby. Žiadosť o overenie služobného pozvania sa podáva na úradnom tlačive, v ktorom sú uvedené údaje o pozývajúcej osobe, pozývanom cudzincovi, účele na ktorý je cudzinec pozývaný na územie Slovenskej republiky a záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca.
K žiadosti o overenie pozvania cudzinca je potrebné priložiť kolkovú známku v hodnote 33.- eur (1000,- Sk) za každú pozývanú osobu a doklad preukazujúci, že pozývajúci je schopný uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca.
Ďalšou náležitosťou služobného pozvania je uvedenie funkcie pozývateľa vo firme, obchodného mena, sídla a predmetu činnosti firmy pozývateľa. Pozývateľ (štatutárny zástupca, konateľ) je zároveň povinný predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu nie staršiu ako 90 dní. Ak podáva žiadosť splnomocnená osoba, splnomocnenie musí obsahovať rozsah oprávnení, na ktoré je osoba splnomocnená.

Oddelenie cudzineckej polície PZ rozhodne o overení pozvania do 15 dní od prijatia žiadosti. Potvrdenie o overení pozvania platí 90 dní odo dňa overenia pozvania. 

Bližšie informácie je možné získať na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície ( kontakty- klikni sem ).