Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2017, Pondelok
 

Žiadosť o udelenie schengenského víza

Žiadosť o vízum je možné podať:

 • na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR v zahraničí
 • na hraničnom priechode SR*
  (*len z humanitného dôvodu, ak cudzinec preukáže, že jeho vstup je naliehavý a nemohol ho včas predvídať alebo v záujme Slovenskej republiky; alebo ak je cudzinec rodinným príslušníkom občana EHP a túto skutočnosť vierohodne preukáže).

Udelenie víza na hraničnom priechode
 
Policajný útvar môže udeliť krátkodobé alebo tranzitné vízum na hraničnom priechode z humanitného dôvodu, ak cudzinec preukáže, že jeho vstup je naliehavý a nemohol ho včas predvídať, alebo je udelenie víza v záujme Slovenskej republiky, v týchto prípadoch platnosť udeleného krátkodobého víza nesmie presiahnuť 15 dní a tranzitného víza 5 dní.

Udelenie víza na zastupiteľskom úrade SR

Zastupiteľský úrad SR v zahraničí rozhodne o žiadosti o udelenie víza do 30 dní od jej prijatia. Na udelenie víza SR nie je právny nárok. Vízum automaticky neoprávňuje jeho držiteľa na vstup na územie SR (Pri vstupe na územie SR je potrebné hraničnej kontrole preukázať náležitosti potrebné pre splnenie podmienok vstupu, pričom platné vízum SR je len jednou z podmienok vstupu - odkaz na § 3-4 zákona č. 48/2002 Z. z.) 


K žiadosti o udelenie Schengenského víza je potrebné predložiť:

 • platný cestovný doklad
 • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu
 • doklady potvrdzujúce účel pobytu
 • finančné zabezpečenie pobytu
 • zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie (napr. spiatočná letenka, alebo rezervácia)
 • doklad o zdravotnom poistení
 • iné doklady (zabezpečenie ubytovania, pozvanie) nie staršie ako 90 dní potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie víza
 • ďalšie doklady podľa požiadavky ZÚ SR /GK SR
 • na požiadanie sa cudzinec osobne dostaví na pohovor

Formuláre žiadostí o udelenie schengenského víza


Žiadosť o udelenie schengenského víza (PDF, 528 kB) (528,2 kB, pdf)
Application for Schengen Visa (PDF, 561 kB) (561,0 kB, pdf)
Заявление о предоставлении Шенгенской визы (PDF, 615 kB) (614,8 kB)
Заява для отримання шенгенської візи (PDF, 536 kB) (535,8 kB)
Antrag auf Erteilung eines Schengen-Visums (PDF, 512 kB) (512,4 kB)
Demande de visa Schengen (PDF, 507 kB) (507,1 kB)
Solicitud de visado Schengen (PDF, 507 kB) (506,9 kB)


Bližšie informácie je možné získať na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície ( kontakty- klikni sem ).