Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2018, Pondelok
 

Preventívne projekty pre deti a mládež

Pre širokú verejnosť  |  Pre deti a mládež  |  Pre seniorov

Preventívne aktivity pre deti a mládež

Preventívne projekty pre deti a mládež

Rady a odporúčania pre deti a mládež

 

Oliho príbeh

Preventívny projekt "Oliho príbeh" je celoslovenský projekt, ktorý sa v rámci útvarov Bratislavského kraja  realizuje od roku 2011. Cieľovou skupinou sú žiaci druhých a tretích ročníkov základných škôl. Preventívny program vznikol v roku 2010 v rámci spolupráce železničnej polície s nemeckými železnicami, so Železnicami Slovenskej republiky a s kanceláriou hraničného a styčného dôstojníka nemeckej Spolkovej polície. Formou krátkeho animovaného filmu, ktorý je rozdelený do štyroch príbehov, sú deti upozorňované na určité riziko, ktorému sú vystavené pri pohybe a hrách v blízkosti železníc. Po premietnutí filmu policajt s deťmi v diskusii rozoberie jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozorní deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou. Preventívny projekt "Oliho príbeh" sa realizuje na školách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti železničných staníc, železničných a električkových tratí, koľajísk železničných priecestí, a to hlavne v lokalitách, kde je predpoklad, že deti sa v uvedených priestoroch často pohybujú napr. cestou do a zo školy. 

 


Detský regulovčík

Krajský dopravný inšpektorát a oddelenie komunikácie a prevencie v spolupráci so Záchrannou zdravotnou službou pripravujú každoročne v mesiaci máj - jún náučno-preventívne podujatie pre deti 6. ročníkov základných škôl. Preventívny projekt sa prvý -krát realizoval v roku 2005. Cieľom tohto náučno-preventívneho podujatia je ozrejmiť deťom i ostatným zúčastneným pokyny policajta pri riadení cestnej premávky, spôsob bezpečnej jazdy a celkové správanie sa v cestnej premávke. Preventívno-náučnej súťaže, v ktorej si deti ozrejmujú vedomosti a zručnosti sa zúčastňuje po 7 súťažiacich zo 7 základných škôl Bratislavského kraja. Ostatné zúčastnené deti, ktoré nie sú medzi 21 súťažiacimi sa podieľajú na vytváraní dopravnej situácie - učia sa ako sa stať bezpečným účastníkom cestnej premávky. 

Súťaž pozostáva z praktickej a teoretickej časti. Žiaci simulujú cestnú premávku na vytvorenom dopravnom ihrisku (niektorí na korčuliach a ďalší na bicykloch, kolobežkách či ako chodci) a súťažiaci – detskí regulovčíci  riadia spolu s policajtmi cestnú premávku. Po praktickej časti nasleduje teoretická. Vo vedomostných testoch súťažiaci odpovedajú na otázky o pravidlách cestnej premávky súvisiacich s bicyklovaním, povinnou výbavou bicykla, dopravnými značkami, povinnosťami chodcov a cyklistov. Vedomosti zo zdravotnej výchovy pod dohľadom zdravotníkov preverí test a praktická ukážka poskytovania prvej pomoci, ktorú si súťažiaci overia. Tí najlepší sú ocenení diplomom a vecnými cenami. 

                 (JPG, 137 kB)        

 


Obchodovanie s ľuďmi

Celoslovenský preventívny projekt Slovenského krízového centra – DOTYK pod názvom "Krízová intervencia a sociálna inklúzia obetí obchodu s ľuďmi" sa realizuje v spolupráci s oddelením prevencie PPZ, štátnou správou a samosprávou. Každé krajské riaditeľstvo Policajného zboru obdŕžalo VHS nosič s filmom „Lylja 4-ever“. V roku 2005 bolo v rámci Bratislavského kraja k uvedenému projektu vykonaných 21 stretnutí a v roku 2006 sa zrealizovalo 17 stretnutí, na ktorých sú mladým dievčatám a ženám okrem prezentácie filmu poskytované informácie, ako sa nestať obeťou obchodovania či iného trestného činu. V školskom roku 2007/2008 bolo vykonaných 32 prednášok v 8 školských zariadeniach pre 486 študentov Bratislavského kraja. Tento spôsob prednášky sa v kalendárnych rokoch 2008-2011 vykonáva na prípadnú žiadosť škôl. Preventisti útvarov PZ Bratislavského kraja navštevujú školy k problematike obchodovania s ľuďmi každoročne a to najmä počas mesiacov máj a jún – v období pred letnými brigádami, kedy je zvýšený záujem mladých ľudí o prácu v zahraničí. Počas stretnutí je informácia policajta pre študentov o možných nástrahách a nebezpečenstve spojená s prezentáciou DVD s názvom ,,Mne sa to nemôže stať“. 

  (JPG, 167 kB) (JPG, 205 kB)  


Póla radí deťom

(JPG, 54 kB)V oblasti prevencie platí pravidlo: „Na prevenciu hádam nikdy nie je zavčasu !“ Aj z tohto dôvodu sa bratislavská polícia rozhodla realizovať preventívny projekt ,,Póla radí deťom“, ktorý je určený pre deti predškolského veku (5 až 6 ročné deti) a deti prvého ročníka základných škôl. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Jeho realizáciu zabezpečujú pracovníci prevencie krajského riaditeľstva a okresných riaditeľstiev v Bratislavskom kraji. Preventívny projekt sa realizuje od roku 2005. Každoročne sa deti stretnú s policajtmi vo viac ako 40 materských a základných školách.

Ide približne o hodinové stretnutie, na ktorom sú informácie podané hravou formou. Sprievodcom dvadsať stranového pracovného zošita je predškoláčka Póla. Póla - formou príbehu vysvetľuje deťom riziká, ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi. Rozpráva im o dopravných predpisoch, ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní alebo keď idú na prechádzku. Upozorní aj na možné spôsoby ako si chrániť zdravie a na riziká závislostí, ktoré im hrozia v ich veku (televízia, počítače, hracie konzoly, mobily, ...) Oboznamuje deti s prácou polície a ako majú privolať pomoc, keď ju budú potrebovať. Upozorňuje na nebezpečenstvo ,,šikany“, ktorá sa môže objaviť aj v ich triede, poukazuje na spôsoby ako sa môžu proti ,,šikane“ v ich veku brániť. Tieto vedomosti nadobúdajú deti formou doplňovania, dopisovania, lúštenia alebo prerozprávania poučných príbehov za pomoci nakreslených obrázkov. Poznatky z pracovného zošita sú sprevádzané samotnými vstupmi detí. Informácie, ktoré si môžu vyskúšať za pomoci policajta na modelových situáciách a formou situačných hier.

Na záver stretnutia si deti vyskúšajú rolu policajta, oboznámia sa s niektorými pomôckami, ktoré policajt používa pri práci.          (JPG, 42 kB)   (JPG, 46 kB)   (JPG, 38 kB)    

 


Správaj sa normálne

Už jedenásty rok majú v Bratislavskom kraji vybrané základné školy „svojich školských policajtov“. Preventívny projekt Správaj sa normálne bol spracovaný na základe spolupráce Holandského policajného inštitútu a Prezídia Policajného zboru s cieľom zníženia delikvencie mládeže, zvyšovania právneho vedomia detí a rozvíjania spolupráce škôl s políciou. Polícia v tomto projekte plní úlohu určitého životného sprievodcu 10 -11 ročných detí, učí ich vyhnúť sa nebezpečným situáciám, ako sa nestať obeťou trestného činu, pomáha predchádzať rôznym rizikám. „Školský policajt“ pravidelne navštevuje vybranú školu, kde s deťmi diskutuje vždy o jednej z desiatich tém spracovanej na pracovnom liste. Deti sa dozvedia o činnosti polície, o pravidlách cestnej premávky, o zásadách správania sa na verejnosti a v hromadnej doprave. Nemenej zaujímavé sú témy týkajúce sa manipulácie so zábavnou pyrotechnikou, krádeží, vandalizmu, alkoholizmu, drogovej závislosti, patologického hráčstva, násilia, diskriminácie a rasizmu. Všetky deti dostanú i malé darčeky s logom projektu. Za úspešné absolvovanie projektu každý žiak získa certifikát. Preventívny projekt ,,Správaj sa normálne“ sa realizuje v Bratislavskom kraji od školského roka 1999/2000 . Za 11 rokov existencie ,,Osvedčenie o absolvovaní preventívneho projektu Správaj sa normálne“ obdŕžalo vyše 22 000 detí Bratislavského kraja.

    (JPG, 260 kB) (JPG, 60 kB) (JPG, 73 kB) (JPG, 218 kB)   


Tvoja správna voľba

Ide o putovnú interaktívnu tvorivú dielňu. Hlavným cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt je určený pre deti vo veku 9 – 10 rokov. Využíva inovatívne prístupy práce s deťmi v prevencii kriminality formou interaktívnej tvorivej dielne. Súčasťou interaktívnej tvorivej dielne je panel „Marihuana“, panel „Tabak“ a panel „Alkohol“, pracovný stôl pre deti so stoličkami, hra na zem a pracovný stôl s otázkami. Cieľom je hravou formou zvýšiť právne vedomie detí v boji proti spoločensky negatívnym javom. V rámci Bratislavského kraja bolo napríklad v roku 2010 oslovených 28 základných škôl a projektu sa zúčastnilo 1 688 detí, ktorým lektorovalo 8 preventistov Bratislavského kraja. Putovná výstava prebieha v územnej pôsobnosti všetkých okresných riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislavskom kraji v presne určenom období na žiadosť základných škôl.

 

  (JPG, 29 kB) (JPG, 26 kB) (JPG, 24 kB)