Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Preventívne aktivity pre deti a mládež

Pre širokú verejnosť  |  Pre deti a mládež  |  Pre seniorov  |  Skupina prevencie

Preventívne aktivity pre deti a mládež

Preventívne projekty pre deti a mládež

Rady a odporúčania pre deti a mládež

 

Hromadné ukážky policajnej činnosti

Útvary Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave evidujú značný záujem zo strany školských a mimoškolských zariadení v Bratislavskom kraji o ukážky policajnej činnosti a to najmä útvarov: odboru kynológie a hipológie P PZ SR, oddelenia služobnej kynológie a pohotovostného policajného útvaru OPP KR PZ. Preto sa pravidelne od roku 2009 v mesiacoch apríl- jún tento druh preventívnej aktivity realizuje hromadnou formou. KR PZ v Bratislave v spolupráci s okresnými riaditeľstvami Policajného zboru v Bratislavskom kraji zabezpečilo priestory, v ktorých môžu byť realizované tieto ukážky služobnej činnosti vo väčšom rozsahu a za účasti žiakov a pedagógov viacerých základných škôl naraz. Preventívna aktivita sa realizuje vo vopred stanovených termínoch a miestach konania. Rozsah jednej ukážky je 15 – 20 min (spolu 3 x 15-20 min).  Táto hromadná forma ukážok policajnej činnosti sa stretla u širokej verejnosti s pozitívnym ohlasom, a preto bude v rámci Bratislavského kraja realizovaná touto formou i v budúcnosti. Vašu účasť (počet žiakov a pedagógov) nahláste v prípade záujmu vždy v mesiaci marec na OR PZ v Bratislavskom kraji podľa miestnej príslušnosti. Kontakt je uverejnený:  http://www.minv.sk/?prevencia_BA . Policajt - preventista príslušného OR PZ Vám následne v elektronickej podobe zašle termín konania tejto preventívnej aktivity pre Vašu školu.

    

107 (JPG, 2 MB) 108 (JPG, 2 MB) 101 (JPG, 2 MB) 104 (JPG, 212 kB)

 

Mládež a zábavná pyrotechnika

Počas mesiaca december (pred vianočnými prázdninami, ktoré sú spojené s oslavou Silvestra a Nového roka) každoročne organizujú preventisti Bratislavského  kraja preventívne aktivity, ktoré sú zamerané na poskytnutie informácii a diskusiu k téme: zábavná pyrotechnika. V rámci stretnutí sú žiakom a študentom sprostredkované informácie o používaní zábavnej pyrotechniky, o dôsledkoch nesprávnej manipulácie s pyrotechnikou- úrazy, požiare. Tieto prednášky sú v niektorých prípadoch spojené priamo s praktickou ukážkou odpaľovania výbušnín policajného pyrotechnika pohotovostného policajného útvaru KR PZ v Bratislave.

 

(JPG, 1 MB)  (JPG, 2 MB)  (JPG, 1 MB)

 

Preventívno-bezpečnostné akcie

Príslušné útvary KR PZ v Bratislave a OR PZ v kraji vykonávajú  preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na podávanie alkoholických nápojov mladistvým a preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na požívanie omamných a psychotropných látok mládežou v školských zariadeniach. PBA sa realizuje na základe vlastnej operatívnej činnosti útvarov KR PZ a so súhlasom orgánov činných v trestnom konaní.

     

 

(JPG, 34 kB) (JPG, 42 kB) (JPG, 32 kB) (JPG, 36 kB)

 

KR PZ v Bratislave

Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ v súčinnosti s odborom poriadkovej polície KR PZ vykonáva v letných mesiacoch preventívne aktivity, ktoré sú zamerané na tému: trávenie voľného času počas prázdnin. Policajti upozorňujú napríklad na dôležitosť dodržiavanie bezpečnosti a dopravných predpisov pri jazde na bicykli, informácie k bezpečnému používaniu internetu. Medzi stretnutia, ktoré boli počas letných prázdnin realizované patrila i preventívna aktivita, ktorá sa konala pre rómske deti v priestoroch občianskeho združenia ,,Centrum záujmových aktivít Veľké Leváre“.  

(JPG, 30 kB)  (JPG, 56 kB)  (JPG, 33 kB)  (JPG, 50 kB)

  

OR PZ v Bratislave I

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I v spolupráci s územným spolkom Slovenského Červeného kríža z Bratislavy zrealizovalo v mesiaci jún 2011 na Základnej škole na Mudroňovej ulici preventívnu aktivitu. Počas akcie si žiaci  5. a 6. ročníka mohli pozrieť ukážky z bežného výkonu služby policajtov a z blízka si obzrieť výstroj a výzbroj policajtov, ktorú používajú pri výkone služby. Dobrovoľní záchranári zo Slovenského Červeného kríža žiakom vysvetlili základy poskytovania prvej pomoci dospelým osobám a deťom. Poskytnutie prvej pomoci si mohli žiaci na záver aj sami vyskúšať.

 

OR PZ v Bratislave II

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru sa aktívne zapája do prednáškovej činnosti v rámci zvyšovania právneho povedomia u žiakov na základných školách, stredných školách a internátoch so zameraním na trestno-právnu zodpovednosť, páchanie trestnej činnosti v súvislosti s požívaním alkoholických nápojov a užívaním omamných a psychotropných látok, šikany a kyberšikany najmä prostredníctvom sociálnych sietí, hrozby v súvislosti so závislosťou na internete a počítačových hrách, rasizmus, extrémizmus, vandalizmus v školských zariadeniach. Na stretnutí v senior kluboch sú ústrednou témou predovšetkým podvody páchané na senioroch prostredníctvom legiend, krádeže vykonávané na senioroch a protiprávnej činnosti páchanej voči seniorom na predajných akciách tzv. „šmejdi“.

S cieľom čo najefektívnejšieho vykonávania preventívnych aktivít je využívaná i veľmi dobrá spolupráca s regionálnou televíziou TV Ružinov a regionálnymi tlačovými médiami s cieľom oslovovať širokú verejnosť s aktuálnymi problémami v rámci znižovania kriminality v služobnom obvode.Na stredných školách je predstavované i nové pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore bezpečnostná služba – základná policajná príprava na Stredných odborných školách v Pezinku a Košiciach.  

 

112 (JPG, 3 MB) p105 (JPG, 3 MB)

 

 

OR PZ v Bratislave III

Úroveň právneho vedomia získavajú žiaci na základných školách formou besied a modelových situácií. Žiakom vysvetľuje polícia otázky trestnej zodpovednosti, vybraným trestným činom, zvládanie záťažových situácií, prevencia nežiaducich závislostí a ako sa nestať obeťou trestného činu. Preventistka tretieho Bratislavského okresu vykonala v mesiaci apríl 2011 prednášku pre žiakov 8. a 9. ročníka na ZŠ Osloboditeľská 1 vo Vajnoroch. Žiaci sa oboznámili s pojmami- trestný zákon, trestný čin, trest, páchateľ, trestná zodpovednosť – používané v trestnom zákone a trestnom poriadku. V rámci prednášky boli vysvetlené najčastejšie trestné činy páchané mládežou a páchané na mládeži, a konkrétne prípady, ktoré sa stali. Pri modelových situáciách sa kladie dôraz na správanie sa detí a mládeže pri styku s policajnou hliadkou, predvádzanie osôb a vypočúvanie na policajnom oddelení. Záver prednášky tvorí široký okruh otázok zo strany žiakov i učiteľov. Uvedené besedy s modelovými situáciami si žiaci pochvaľujú, pretože ako sami tvrdia „raz to zažiť neformálne, ako naozaj v policajných putách.“ 

OR PZ v Bratislave III taktiež neustále upozorňuje na prípady páchanej trestnej činnosti na senioroch formou prednáškovej činnosti. Raz za mesiac je vykonávaná poradenská činnosť pre seniorov formou prednášok, ktorých cieľom je zvýšenie pocitu bezpečia u starších ľudí. Konkrétne okruhy prípadov možno zhrnúť do nasledovných tém: ako sa chrániť pred podvodníkom, pozor na zlodejov na ulici, riziká prepadnutia a dôležité telefónne čísla. Jedno zo stretnutí bolo realizované napríklad i v spolupráci s občianskym združením „Aktívna jeseň života“ na akcii 1. ročníka veľtrhu pre seniorov s názvom: „Dni seniorov 2011“ pod záštitou mestskej časti Nové Mesto . 

(JPG, 39 kB)

OR PZ v Bratislave IV

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV realizuje v mesiacoch máj, jún, september, október dopravno-preventívnu aktivitu “Cesta nie je ihrisko“  na detskom dopravnom ihrisku  na Harmincovej ulici č. 2 v Bratislave. Cieľom dopravno-preventívnej aktivity je zvyšovať vedomosti žiakov v oblasti pravidiel cestnej premávky, zlepšovať ich orientáciu ako cyklistov, chodcov v cestnej premávke, naučiť ich bezpečne prejsť cez križovatku, riešiť  križovatku pomocou dopravných značiek a pokynov policajta  a pripraviť ich na bezpečný pohyb po bratislavských uliciach. Realizuje tiež stretnutia s mentálne a telesne postihnutými deťmi a mládežou v Domove sociálnych služieb Rosa a v Spojenej škole na Mokrohájskej ulici. Cieľom týchto stretnutí je primeranou formou informovať deti a mládež na riziká spojené s nedodržiavaním pravidiel v cestnej premávke, zvyšovať ich zodpovednosť za samého seba, za vlastnú bezpečnosť a správne používať tiesňové čísla. V mesiacoch marec, júl, august, október “Pozor na osobné veci na pietnych miestach“. Zámerom preventívnej akcie je upozorniť a zároveň informovať občanov – seniorov formou informačných letáčikov na nebezpečenstvo hroziace s odložením tašiek, kabeliek a osobných vecí na náhrobný kameň.

 

  (JPG, 2 MB)  (JPG, 2 MB)  (JPG, 59 kB)

  (JPG, 29 kB) (JPG, 2 MB)

OR PZ v Bratislave V

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V realizovalo v mesiacoch september- október 2011 preventívny projekt „Integráčik 112“. Projekt pozostáva z teoretickej časti: prednášok sa zúčastnilo 260 žiakov 3. ročníka petržalských základných škôl. Na základe záujmu, aktívneho prístupu detí počas prednášok boli vybraní 3 zástupcovia z každej petržalskej školy, ktorí súťažili v 3-členných družstvách dňa 5.10.2011 v exteriérových priestoroch ZŠ Pankúchova. Súťaž prebiehala za spolupráce Mestskej polície Bratislava, Slovenského červeného kríža a za účasti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Cieľom projektu bolo oboznámiť deti o zložkách Integrovaného záchranného systému, sústrediť ich pozornosť na dôležité telefónne čísla a ich praktické využitie. Dôraz bol kladený na to, ako správne a rýchlo privolať pomoc. Zároveň boli deťom vštepované zásady, ako správne reagovať v krízových situáciách a nespanikáriť. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom zo strany vedenia škôl, školských pedagógov a taktiež samotných žiakov.

(JPG, 292 kB)  (JPG, 370 kB)  (JPG, 275 kB)  (JPG, 255 kB)

OR PZ v Pezinku, OR PZ v Senci

Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku realizuje prioritne na začiatku školského roku a pred letnými prázdninami stretnutia s predškolákmi a mladšími žiakmi základných škôl na tému „dopravná výchova“. Cieľom stretnutí je pripraviť deti na bezpečnú cestu do a zo školy, osvojiť si základné pravidlá cestnej premávky, upozorniť deti na možné riziká spojené s nedodržiavaním pravidiel v cestnej premávke, viesť ich k disciplinovanosti počas pohybu na cestách a v ich okolí. Deti sú opakovanie upozorňované na dodržiavanie zásady vidieť a byť videný. Aj hravou formou sa dá spojiť dopravná teória s praxou. Deti sa učia poznávať dopravné značky a základné dopravné pokyny. S pomocou pani učiteliek sa vo vhodnom priestore  realizujú aj praktické cvičenia zamerané hlavne na nácvik bezpečnej vzdialenosti od prichádzajúcich vozidiel, chôdzu po chodníku, po ceste, prechádzanie cez priechod pre chodcov a mimo neho, riadenie križovatky policajtom, jazda zručnosti na bicykli či kolobežke, o čom svedčia aj obrázky zo zrealizovaných stretnutí.

(PNG, 287 kB)  (PNG, 263 kB)  (PNG, 399 kB)

O tom, že si treba dávať na seba pozor v rôznych situáciách sa najmä mladší žiaci základných škôl dozvedajú z besedy s policajtom na tému „bezpečnosť školáka“. Deti sú upozorňované na možné riziká, ktoré im môžu hroziť doma, v škole, či na ulici a ako správne reagovať v „krízových“ situáciách. 

(PNG, 350 kB)  (PNG, 431 kB)

Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku každoročne realizuje niekoľko stretnutí so seniormi, na ktorých sú z konkrétnych prípadov z praxe, upozorňovaní na možné riziká, ktoré im hrozia v súvislosti s cudzími ľuďmi. Podvodníci sa pod rôznymi zámienkami, zneužívajúc dôverčivosť seniorov, snažia dostať do ich príbytku a zmocniť sa ich úspor, či cenných predmetov.  Policajti radia seniorom ako získať základné návyky bezpečného správania a ako sa nestať obeťou trestného činu