Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Stránkové hodiny a odporúčania

Rady a odporúčania  |  Stránkové dni a hodiny

OZNAM

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení prijatých v súvislosti s prijatím zákona č. 73/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 vydávam nasledovný príkaz na zabezpečenie opatrení na úseku dokladov, zbraní a dopravných evidencií v období od 20. mája 2020 do odvolania.

Dopravné inšpektoráty krajských a okresných riaditeľstiev PZ na úseku dopravných evidencií zabezpečia:

  1. Vybavovanie občanov, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby, pričom sa budú vykonávať všetky druhy evidenčných úkonov.
  2. Vybavovanie občanov, ktorí sa nemohli objednať prostredníctvom elektronickej služby, budú vybavení až po skončení on-line objednaných.
  3. Doručenie všetkých vydaných elektronických osvedčení o evidencii časť I na adresy určené občanmi, nie na oddelenia dokladov.

V maximálnej miere vykonávať úkony využitím elektronických služieb, ktoré občania nájdu na stránkach:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/tpreukazy-menu/

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/menu-doklady/

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru na úseku dokladov budú zabezpečovať:

 Činnosti spojené s vydávaním:

a)        občianskych preukazovbez obmedzení, vrátane všetkých činností súvisiacich s vydaním certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu;

   Pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pracovník naďalej zabezpečí v príslušnom informačnom systéme ich zaslanie poštou na adresu určenú občanom alebo adresu ktoréhokoľvek oddelenia dokladov, ktoré pri podaní žiadosti výslovne uvedie, napr. z dôvodu vydania certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Ak si občan takúto adresu neurčí, tak na adresu trvalého pobytu, pričom správny poplatok sa nevyberie. Nevybratie poplatku za doručenie na adresu poznamená na žiadosti v časti „Úradný záznam“.

b)       vodičských preukazovbez obmedzení,

c)        cestovných pasov bez obmedzení.

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru na úseku evidencie zbraní a streliva: bez obmedzení.

Na všetkých úsekoch akceptovať prekročenie zákonom ustanovených lehôt, ak povinnosť spadá do obdobia vyhlásenej mimoriadnej situácie podľa zákona č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Všetky konzultácie realizujte prostredníctvom telefónov na ODI TN-evidencia motorových vozidiel (0961 20 3550), OD TN-výdaj dokladov (0961 20 3413), príjem žiadostí OP a CP (0961 20 3412), príjem žiadostí VP (0961 20 3414), evidencia zbraní a streliva (0961 20 3430) nevyhnutné osobné konzultácie realizovať len po dohode konkrétneho času s konkrétnym úradníkom.

Vstup do budovy klientského centra bude umožnený len osobám s nasadeným ochranným rúškom alebo respirátorom, rukavicami a vlastným perom, ktoré si musí klient zabezpečiť.