Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2021, štvrtok
 

O nás

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad vznikol 1. novembra 2015 na základe zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novela zákona č. 266/2015 Z.z. z 30.09.2015).

    

      O archívnych fondoch

        Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad spravuje písomnosti regionálneho charakteru pochádzajúce zo súčasných okresov Poprad a Kežmarok. V archíve je v súčasnosti uložených viac ako 600 archívnych fondov v množstve viac ako 3000 bm archívneho materiálu.

      Historicky najcennejšie písomnosti sa nachádzajú vo fondoch magistrátov deviatich spišských miest, ktoré s výnimkou slobodného kráľovského mesta Kežmarok, boli v rokoch 1412 - 1772 v poľskom zálohu. Písomnosti z miest Kežmarok, Ľubica, Matejovce, Poprad, Spišská Belá, Spišská Sobota, Stráže, Veľká, Vrbov pochádzajú z 13. - 20. storočia. Najrozsiahlejším fondom je Magistrát mesta Kežmarok. Jeho písomnosti boli využívané bádateľmi už od 19. storočia, napr. Dr. K. Demkóm, H. Kunnertom, C. Wagnerom, J. Bárdossym, M. Schmaukom, S. Weberom, Dr. G. Brucknerom, F. Reppom a ďalšími. Vážnejšie straty fond utrpel už počas husitských vpádov v roku 1433 a počas druhej svetovej vojny v roku 1944, kedy sa stratilo 1240 jednotlivín. Fondy miest obsahujú listiny, mestské knihy, cechové artikuly a knihy, úradné spisy a pečatidlá. Torzovité písomnosti obcí Hranovnica, Mlynica a Veľký Slavkov pochádzajú zo 17. - 20. storočia.

     Najvzácnejšími archívnymi dokumentmi sú: Erbová listina slobodného kráľovského mesta Kežmarok vydaná kráľom Matejom Korvínom v roku 1463, ktorá je uložená v Magistráte mesta Kežmarok a Spišskosobotská kronika z 15. storočia z Magistrátu mesta Spišská Sobota, ktorá slúži ako prameň na štúdium stredovekej nemčiny. Obidva archívne skvosty boli vyhlásené v roku 1983 za kultúrne pamiatky.

     Bádateľsky veľmi príťažlivé sú fondy Okresných úradov v Kežmarku, Poprade a Spišskej Starej Vsi z rokov 1923 – 1945. Podrobne zachytávajú situáciu medzivojnového obdobia. Ich informácie dopĺňajú písomnosti 24 obvodných a obecných notárskych úradov (19. storočie – 1945).

     Z oblasti štátnej správy sa v archíve nachádzajú fondy Okresných národných výborov v Kežmarku, Poprade a Spišskej Starej Vsi (1945 – 1991), Mestských národných výborov v Kežmarku, Poprade, Svite, Vysokých Tatrách (1945 - 1991), miestnych národných výborov (1945 – 1991), okresných súdov a prokuratúry (1924 – 1960), úradov finančnej správy (19. storočie – 1954).

     Archív spravuje fondy Školských inšpektorátov v Kežmarku a Poprade (1918 – 1949) a fondy materských, základných, učňovských, stredných všeobecných a stredných odborných škôl spomenutého regiónu. Historicky zaujímavé sú fondy odborných škôl z Kežmarku zachovaných od 19. storočia.

     Okresné hospodárske organizácie, spoločenstvá, podniky a družstevné organizácie sú zachované od 18. storočia až do súčasnosti. Celoslovenský význam má fond Severoslovenské celulózky a papierne, n. p. závod Poprad (1762 – 1962).

     Pestré spektrum písomností dopĺňajú kultúrne, osvetové zariadenia, záujmové organizácie, politické strany, zdravotnícke organizácie a spolky okresov Poprad a Kežmarok (od 16. storočia až do súčasnosti). Spomeňme napr. Strelecký spolok v Kežmarku (1538 - 1938). Zaujímavým je osobný fond Rodiny Krompecherovej (1386 – 1919). Všetky písomnosti v archíve, staršie aj novšie, vyhľadávajú bádatelia a stránky, slúžia na poznanie života našich predkov v minulosti.

Archív má aj archívnu knižnicu, ktorá obsahuje 9611 zväzkov kníh. Medzi najvzácnejšie zväzky patrí 6 inkunábul, ktoré boli vyhlásené za historické knižné tlače. Knižnica je katalogizovaná a prístupná verejnosti prezenčnou formou. Mnohé výtlačky sú do knižnice získané darom, jedná sa predovšetkým o monografie miest a obcí.

     Súčasné úlohy archívu

     Súčasné úlohy archívu sú definované zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona je archív odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty.

     Sprístupňovanie archívnych dokumentov je súhrn odborných činností, ktorých účelom je         umožnenie prístupu verejnosti k informáciám, ktoré obsahujú. Archivári triedia a usporadúvajú archívny materiál, ukladajú ho do archívnych škatúl, spracúvajú prioritné archívne fondy formou inventárov, katalógov, súpisov archívnych dokumentov, aby mohli byť poskytnuté na štúdium bádateľom.

     Predarchívna starostlivosť

     Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad má v predarchívnej starostlivosti štátnu správu, samosprávu, školy, organizácie a podnikateľské subjekty. Zamestnanci archívu vykonávajú v týchto organizáciách štátny odborný dozor, posudzujú návrhy na vyradenie, schvaľujú registratúrne poriadky a registratúrne plány. Správcom registratúr poskytujú konzultácie k vyraďovaniu písomností a k vedeniu registratúrneho strediska.

     Prístup k archívnym dokumentom

     V archíve študuje každoročne okolo 150 bádateľov. Najviac bádateľov sa venuje regionálnym dejinám, genealógii a dejinám rodov a osobností, cirkevným dejinám, dejinám školstva, vojenstva, hospodárstva, dejinám umenia a architektúry a dejinám štátu a práva. Bádatelia pri štúdiu využívajú aj literatúru z príručnej archívnej knižnice. V archíve sa vybavuje aj správna agenda- prídely, konfiškáty, potvrdenia o zamestnaní, stavebné povolenia, odvlečenie do Nemecka alebo do Ruska po 2. svetovej vojne, matričné záznamy, vysvedčenia a i. formou výpisov, odpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov.

     Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť

     Výskumná a publikačná činnosť archívu je bohatá. Archivárky spolupracujú na vydávaní historických monografií pre mestá a obce z regiónu Spiša, uverejňujú štúdie a recenzie v odborných zborníkoch, články a príspevky do regionálnej tlače. Archív navštevujú exkurzie za účelom oboznámenia sa s prácou archivára, s priestormi archívu a s možnosťami štúdia v archíve. Archivári usporadúvajú samostatné výstavy z archívnych dokumentov alebo v spolupráci s Tatranskou galériou v Poprade, múzeami v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni. Prednášajú na Univerzite tretieho veku pri UMB Banská Bystrica, detašované pracovisko Poprad (odbor história so zameraním na slovenské a regionálne dejiny).

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)