Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Aké dokumenty u nás nájdete

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad spravuje písomnosti regionálneho charakteru pochádzajúce zo súčasných okresov Poprad a Kežmarok v množstve 3100 bm uložených v 670 archívnych fondoch.

Historicky najcennejšie písomnosti sa nachádzajú vo fondoch magistrátov deviatich spišských miest, ktoré s výnimkou slobodného kráľovského mesta Kežmarok, boli v rokoch 1412 - 1772 v poľskom zálohu. Písomnosti z miest Kežmarok, Ľubica, Matejovce, Poprad, Spišská Belá, Spišská Sobota, Stráže, Veľká, Vrbov pochádzajú z 13. - 20. storočia. 

Najrozsiahlejším fondom je Magistrát mesta Kežmarok. Jeho písomnosti boli využívané bádateľmi už od 19. storočia, napr. Dr. K. Demkóm, H. Kunnertom, C.Wagnerom, J. Bárdossym, M. Schmaukom, S. Weberom, Dr. G. Brücknerom, F. Reppom a ďalšími. Vážnejšie straty fond utrpel už počas husitských vpádov v roku 1433 a počas druhej svetovej vojny v roku 1944. Fondy miest obsahujú listiny, mestské knihy, cechové artikuly a knihy, úradné spisy a pečatidlá. Najvzácnejšími dokumentmi sú Erbová listina slobodného kráľovského mesta Kežmarok vydaná kráľom Matejom v roku 1463 z Magistrátu mesta Kežmarok, Spišskosobotská kronika z polovice 15. storočia a Zipser Willkűhr – Spišské právo uchované vo fonde Magistrát mesta Spišská Sobota. Torzovité písomnosti obcí Hranovnica, Mlynica a Veľký Slavkov pochádzajú zo 17. - 20. storočia. Zaujímavá je Zbierka rodiny Krompecherovej z Popradu – Veľkej (1386 – 1919).

Sklad

Bádateľsky veľmi príťažlivé sú fondy Okresných úradov v Kežmarku, Poprade a Spišskej Starej Vsi z rokov 1923 – 1945. Podrobne zachytávajú situáciu medzivojnového obdobia. Ich informácie dopĺňajú písomnosti 24 obvodných a obecných notárskych úradov (19. storočie – 1945).Z oblasti štátnej správy sa v archíve nachádzajú fondy Okresných národných výborov v Kežmarku, Poprade a Spišskej Starej Vsi (1945 – 1991), Mestských národných výborov v Kežmarku, Poprade, Svite, Vysokých Tatrách (1945 - 1991), miestnych národných výborov (1945 – 1991), okresných súdov a prokuratúry (1924 – 1960), úradov finančnej správy (19. storočie – 1954). Archív spravuje fondy Školských inšpektorátov v Kežmarku a Poprade (1918 – 1949) a fondy materských, základných, učňovských, stredných všeobecných a stredných odborných škôl spomenutého regiónu. Historicky zaujímavé sú fondy odborných škôl z Kežmarku zachovaných od 19. storočia. Okresné hospodárske organizácie, spoločenstvá, podniky a družstevné organizácie sú zachované od 18. storočia až do súčasnosti.  Celoslovenský význam má fond Severoslovenské celulózky a papierne, n. p. závod Poprad (1762 – 1962). Pestré spektrum písomností dopĺňajú kultúrne, osvetové zariadenia, záujmové organizácie, politické strany, zdravotnícke organizácie a spolky okresov Poprad a Kežmarok (od 16. storočia až do súčasnosti). Spomeňme napr. Strelecký spolok v Kežmarku (1538 - 1938). Bádateľsky zaujímavé a často využívané sú aj archívne zbierky, napr. zbierka máp, novín a časopisov, kalendárov či zbierka súčasnej dokumentácie.

Aktuálne informácie o archívnych fondoch a zbierkach sú prístupné na webovom sídle portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Elektronický archív Slovenska

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]