Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni

Okresné riaditeľstvo PZ v St. Ľubovni

Okružná 25, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón 0961-83-1111 (tel. ústredňa)
Fax 0961-83-3109

Vedenie OR PZ v Starej Ľubovni

Riaditeľ okresného riaditeľstva: pplk. Mgr. Miroslav MATVIAK   telefonický kontakt 0961-83-3101 fax 0961-83-3109

Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Mgr. Ján BEŇA    telefonický kontakt 0961-83-3102 fax 0961-83-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície:                                          telefonický kontakt0961-83-3600 fax 0961-83-3309

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. Mgr. Ľubomír CHOVANEC  telefonický kontakt0961-83-3400 fax 0961-83-3109

Riaditeľ dopravného inšpektorátu: pplk. Ing. Cyril MIŠENKO telefonický kontakt 0961-83-3500 fax 0961-83-3509

Vedúca vnútorného oddelenia: pplk. Ing. Iveta GRINČOVÁ   telefonický kontakt 0961-83-3110 fax 0961-83-3109

 

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY  

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo na zabezpečenie opatrení na úseku dopravných evidencií, dokladov a zbraní s účinnosťou od 11. januára 2021 viacero opatrení. 

Občanov vyzývame, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.

Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na www.korona.gov.sk, najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.

 

Na úseku dopravných evidencií

Vykonávajú sa iba úkony:

 • prihlasovanie nových vozidiel do evidencie,
 • prihlasovanie jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie,
 • vykonávanie priamej zmeny držby vozidla v rámci jedného okresu, vykonávanie prevodu držby vozidla na inú osobu (tzv. avízo prevodu držby),
 • vydávanie duplikátov dokladov od vozidiel a tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných,

Nevykonávajú sa úkony:

 • zápis držiteľa vozidla po vykonaní avíza prevodu držby vozidla na inú osobu,
 • vykonávanie prevodov držieb vozidiel autobazármi,
 • ukončovanie leasingu vozidiel,
 • zapisovanie spájacích zariadení, iných rozmerov pneumatík a ráfikov a ďalších zmien v dokladoch vozidiel,
 • objednávanie tabuliek s evidenčným číslom s voliteľnou logistikoua vykonávanie následných výmen tabuliek.

Ďalšie postupy:

a)     vybavovanie občanov, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby, a to pri každom vybavovacom okienku podľa nastavenia vyvolávacieho systému VYSYS, pričom si občania v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadajú lístok na vybavenie úkonu,

c)      rezerváciu na konkrétny čas na dopravnom inšpektoráte preukazuje občan potvrdením o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy), pričom vstup na pracovisko mu umožniť maximálne 5 minút pred stanoveným  termínom; ak bol klient objednaný na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, umožniť mu v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadať lístok na vybavenie úkonu,

d)      v prípade, ak sa objednaní občania nedostavia na termín vybavenia a bude voľné vybavovacie okienko, môžu byť vybavení aj ďalší občania za rovnakého režimu, ako pri vyvolávacom systéme;

g)      doručovanie všetkých osvedčení o evidencii časť I na adresy uvedené občanmi, nie na pracoviská vydávania dokladov.

Občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné pasy 

Na oddelení dokladov sa bude zabezpečovať na úseku:

a)      občianskych preukazov

 • prijímanie žiadostí o vydanie pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,
 • uprednostňovať spôsob doručovania občianskych preukazov na adresu občana, pokiaľ občan nežiada o doručenie na konkrétne oddelenie dokladov,

 b)      vodičských preukazov

 • prijímanie žiadostí o vydanie po nadobudnutí vodičského oprávnenia a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,

 c)      cestovných pasov

 • prijímanie žiadostí o vydanie len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch a do desiatich pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Na úseku zbraní a streliva

a) pozastavuje sa prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A,

b)  na vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zákonným lehotám uvedeným v zákone č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov (ďalej  len  „zákon o strelných zbraniach a strelive“), ktoré sú spravidla označené termínom „bezodkladne“ resp. „do siedmich dní“ a § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive nestanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú je postačujúce telefonické resp. elektronické oznámenie občana. V prípade, že vykonanie úkonu sa vyžaduje prítomnosť občana na policajnom útvare, policajný útvar uvedené úkony vykoná až po uplynutí obmedzení uvedených v uznesení. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare, napr. povinnosťuvedená v ustanovení § 59 zákona o strelných zbraniach a strelive,

c)  nebudú sa vykonávať úkony, u ktorých § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive stanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú,

d)  nebudú sa vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu,

e)  nebudú sa vykonávať ohliadky priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva,

f)  obmedzenia  uvedené v uznesení sa primerane vzťahujú aj na aplikáciu § 72i „Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021“ zákona o strelných zbraniach a strelive. Od občana, ktorý sa dostaví na ktorýkoľvek útvar Policajného zboru za účelom odovzdania zbrane v rámci zbraňovej amnestie a poruší obmedzenia uvedeného uznesenia je nevyhnutné zbraň prevziať do úschovy za dodržania prísnych hygienických opatrení.

 

 Rozsah stránkových hodín sa od 11. januára ustanovuje nasledovne:

 

 

Evidencia vozidiel

 

08:00-12:00

 

Vydávanie dokladov OP, CP, VP

 

08:00-12:00

 

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov

 

08:00-12:00 okrem štvrtka

 

 

 

    ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:
Obvodné oddelenie

Telefón

Fax

Policajné stanice

Územná pôsobnosť

OO PZ Stará Ľubovňa
Okružná 25
064 01 Stará Ľubovňa

0961833705 0961833709 - mesto Stará Ľubovňa a obce Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Chmeľnica, Jakubany, Jarabina, Kolačkov, Kremná, Lacková, Litmanová, Mníšek nad Popradom, Nová Ľubovňa

OO PZ Ľubotín
Na rovni 25
065 03 Ľubotín

0961833975 0961833979 - obce Ľubotín, Čirč, Ďurková, Hajtovka, Hromoš, Kyjov, Legnava, Malý Lipník, Matysová, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa n/Popradom, Starina, Sulín, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol, Vislanka

OO PZ Podolínec
Lesná 8
065 41 Podolínec

0961833905 0961833909 - mesto Podolínec a obce Haligovce, Kamienka, Lesnica, Lomnička, Nižné Ružbachy, Stráňany, Veľká Lesná, Veľký Lipník, Vyšné Ružbachy
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo na zabezpečenie opatrení na úseku dopravných evidencií, dokladov a zbraní s účinnosťou od 11. januára 2021 viacero opatrení. 

Občanov vyzývame, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.

Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na www.korona.gov.sk, najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.