Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

Okresné riaditeľstvo PZ v Bardejove

Partizánska 42, 085 01 Bardejov
Telefón 0961-84-1111 (tel. ústredňa)
Fax  0961-84-3109

Vedenie OR PZ v Bardejove

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. Ing. Jozef ŠTEFANSKÝ
Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Ing. Vladimír ROJKO
telefonický kontakt
 0961-84-3101    fax 0961-84-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: plk. Mgr. Ľuboš RAGAN
telefonický kontakt 0961-84-3600    fax 0961-84-3609
 

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. Mgr. Pavol HOPKO

telefonický kontakt 0961-84-3400    fax 0961-84-3409

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: plk. JUDr. Jozef SLIVA
telefonický kontakt 0961-84-3500    fax 0961-84-3509

Vedúca vnútorného oddelenia: pplk. PaedDr. Jana PAVLOVSKÁ
telefonický kontakt 0961-84-3110     fax 0961-84-3109
 
 
STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo na zabezpečenie opatrení na úseku dopravných evidencií, dokladov a zbraní s účinnosťou od 11. januára 2021 viacero opatrení. 

Občanov vyzývame, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.

Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na www.korona.gov.sk, najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.

 

Na úseku dopravných evidencií

Vykonávajú sa iba úkony:

 • prihlasovanie nových vozidiel do evidencie,
 • prihlasovanie jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie,
 • vykonávanie priamej zmeny držby vozidla v rámci jedného okresu, vykonávanie prevodu držby vozidla na inú osobu (tzv. avízo prevodu držby),
 • vydávanie duplikátov dokladov od vozidiel a tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných,

Nevykonávajú sa úkony:

 • zápis držiteľa vozidla po vykonaní avíza prevodu držby vozidla na inú osobu,
 • vykonávanie prevodov držieb vozidiel autobazármi,
 • ukončovanie leasingu vozidiel,
 • zapisovanie spájacích zariadení, iných rozmerov pneumatík a ráfikov a ďalších zmien v dokladoch vozidiel,
 • objednávanie tabuliek s evidenčným číslom s voliteľnou logistikoua vykonávanie následných výmen tabuliek.

Ďalšie postupy:

a)     vybavovanie občanov, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby, a to pri každom vybavovacom okienku podľa nastavenia vyvolávacieho systému VYSYS, pričom si občania v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadajú lístok na vybavenie úkonu,

c)      rezerváciu na konkrétny čas na dopravnom inšpektoráte preukazuje občan potvrdením o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy), pričom vstup na pracovisko mu umožniť maximálne 5 minút pred stanoveným  termínom; ak bol klient objednaný na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, umožniť mu v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadať lístok na vybavenie úkonu,

d)      v prípade, ak sa objednaní občania nedostavia na termín vybavenia a bude voľné vybavovacie okienko, môžu byť vybavení aj ďalší občania za rovnakého režimu, ako pri vyvolávacom systéme;

g)      doručovanie všetkých osvedčení o evidencii časť I na adresy uvedené občanmi, nie na pracoviská vydávania dokladov.

Občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné pasy 

Na oddelení dokladov sa bude zabezpečovať na úseku:

a)      občianskych preukazov

 • prijímanie žiadostí o vydanie pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,
 • uprednostňovať spôsob doručovania občianskych preukazov na adresu občana, pokiaľ občan nežiada o doručenie na konkrétne oddelenie dokladov,

 b)      vodičských preukazov

 • prijímanie žiadostí o vydanie po nadobudnutí vodičského oprávnenia a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,

 c)      cestovných pasov

 • prijímanie žiadostí o vydanie len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch a do desiatich pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Na úseku zbraní a streliva

a) pozastavuje sa prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A,

b)  na vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zákonným lehotám uvedeným v zákone č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov (ďalej  len  „zákon o strelných zbraniach a strelive“), ktoré sú spravidla označené termínom „bezodkladne“ resp. „do siedmich dní“ a § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive nestanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú je postačujúce telefonické resp. elektronické oznámenie občana. V prípade, že vykonanie úkonu sa vyžaduje prítomnosť občana na policajnom útvare, policajný útvar uvedené úkony vykoná až po uplynutí obmedzení uvedených v uznesení. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare, napr. povinnosťuvedená v ustanovení § 59 zákona o strelných zbraniach a strelive,

c)  nebudú sa vykonávať úkony, u ktorých § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive stanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú,

d)  nebudú sa vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu,

e)  nebudú sa vykonávať ohliadky priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva,

f)  obmedzenia  uvedené v uznesení sa primerane vzťahujú aj na aplikáciu § 72i „Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021“ zákona o strelných zbraniach a strelive. Od občana, ktorý sa dostaví na ktorýkoľvek útvar Policajného zboru za účelom odovzdania zbrane v rámci zbraňovej amnestie a poruší obmedzenia uvedeného uznesenia je nevyhnutné zbraň prevziať do úschovy za dodržania prísnych hygienických opatrení.

 

 Rozsah stránkových hodín sa od 11. januára ustanovuje nasledovne:

 

 

Evidencia vozidiel

 

08:00-12:00

 

Vydávanie dokladov OP, CP, VP

 

08:00-12:00

 

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov

 

08:00-12:00 okrem štvrtka

 

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Územná pôsobnosť

OO PZ Bardejov
Hurbanova 16
085 01 Bardejov

 

0544723296

054724447

0961843705

0961843709

s územnou pôsobnosťou v meste Bardejov, v obciach Andrejová,  Beloveža, Brezovka, Dubinné, Hažlín, Hervartov, Hrabovec,   Kľušov, Komárov, Lipová, Lukavica,  Mokroluh,  Nižná Voľa, Ortuťová, Poliakovce,  Rešov, Richvald, Šarišské Čierne, Šašová, Šiba, Vyšná Voľa,

OO PZ Kurov
Kurov 91
086 04 Kružľov                   
                                           

0544795155

0961843955 

 

0961843959

s územnou pôsobnosťou v obciach Kurov, Bogliarka, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Kríže, Krivé, Kružlov, Lenartov, Livov, Livovská Huta, Lukov, Malcov, Nižný Tvarožec, Petrová, Rokytov, Snakov, Sveržov, Tarnov, Vyšný Tvarožec, Zlaté a na úseku štátnej hranice ohraničujúcej jeho územný obvod, 

OO PZ Raslavice
Kopčáková 1
086 41 Raslavice

0544792205

0961843985

0961843989

s územnou pôsobnosťou v obciach Raslavice, Abrahámovce, Bartošovce, Brezov, Buclovany, Fričkovce, Hankovce, Harhaj, Hertník, Janovce, Kobyly, Kochanovce, Koprivnica, Kožany, Kučín, Kurima, Lascov, Lopúchov, Marhaň, Nemcovce, Oľšavce, Osikov, Porúbka, Stuľany, Tročany, Vaniškovce, Vyšný Kručov,

Policajná stanica Zborov
Školská 1
086 33 Zborov

 

0544798335

0961843904

 0961843905 Zborov a na úseku štátnej hranice ohraničujúcej jeho územný obvod, Smilno, Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka, Hutka, Varadka, Vyšná Polianka, Ondavka, Chmeľová, Regetovka, Becherov, Stebnícka Huta, Stebník.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo na zabezpečenie opatrení na úseku dopravných evidencií, dokladov a zbraní s účinnosťou od 11. januára 2021 viacero opatrení. 

Občanov vyzývame, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.

Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na www.korona.gov.sk, najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.

Anketa

Ste spokojní s prácou polície v bardejovskom regióne?

áno
50,03%

nie
49,97%
Hlasovalo: 3848