Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku

Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 200/35, 089 01 Svidník
Telefón 0961-85-1111 (tel. ústredňa)
Fax 0961-85-3109

Vedenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. JUDr. JAROSLAV SUVÁK
telefonický kontakt 0961-85-3101    fax 0961-85-3109

Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Ing. ĽUBOŠ JACKANIN
telefonický kontakt 0961-85-3102    fax 0961-85-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Ing. RADOVAN KRIŽANOVSKÝ
telefonický kontakt 0961-85-3601    fax 0961-85-3609

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. JUDr. Jozef VASILIŠIN
telefonický kontakt 0961-85-3400    fax 0961-85-3109

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. JUDr. PETER MATKOBIŠ
telefonický kontakt 0961-85-3500    fax 0961-85-3509

Vedúci vnútorného oddelenia: plk. Ing. JOZEF GOGOĽ
telefonický kontakt 0961-85-3110    fax 0961-85-3109

 

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo na zabezpečenie opatrení na úseku dopravných evidencií, dokladov a zbraní s účinnosťou od 11. januára 2021 viacero opatrení. 

Občanov vyzývame, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.

Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na www.korona.gov.sk, najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.

Pri vybavovacom okienku bude prítomný len jeden občan, ktorého sa evidenčný úkon týka, resp. dvaja občania, ak sa jedná o spoločný evidenčný úkon, napr. prevod držby vozidla na inú osobu alebo zastupovanie neplnoletej osoby. Ďalších občanov je možné privolať na vybavenie až potom, čo predošlý občan opustí priestory vybavovania príslušnej agendy.

 Na úseku dopravných evidencií

a)   vykonávanie len tých úkonov, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie oprávnených potrieb občanov a organizácií a ktoré nebolo možné vykonať priostredníctvom elektronických služieb; takýmito úkonmi sú najmä

 • prihlasovanie nových vozidiel do evidencie,
 • prihlasovanie jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie,
 • vykonávanie priamej zmeny držby vozidla v rámci jedného okresu,
 • vykonávanie prevodu držby vozidla na inú osobu (tzv. avízo prevodu držby na inú osobu),
 • vydávanie duplikátov dokladov od vozidiel a tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných,

b)  nevykonávanie takých evidenčných úkonov, ktoré nie sú nevyhnutné potrebné pre zabezpečenie oprávnených potrieb občanov a organizácií; takýmito úkonmi sú najmä

 • zápis držiteľa vozidla po vykonaní avíza prevodu držby vozidla na inú osobu,
 • vykonávanie prevodov držieb vozidiel autobazármi,
 • ukončovanie leasingu vozidiel,
 • zapisovanie spájacích zariadení, iných rozmerov pneumatík a ráfikov a ďalších zmien v dokladoch vozidiel,
 • objednávanie tabuliek s evidenčným číslom s voliteľnou logistikou a vykonávanie následných výmen tabuliek,

c)   vybavovanie len občanov, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby, a to pri každom vybavovacom okienku podľa nastavenia vyvolávacieho systému VYSYS, pričom si občania v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadajú lístok na vybavenie úkonu,

d)   rezerváciu na konkrétny čas na dopravnom inšpektoráte preukazuje občan potvrdením o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy), pričom vstup na pracovisko mu umožniť maximálne 5 minút pred stanoveným  termínom; ak bol klient objednaný na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, umožniť mu v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadať lístok na vybavenie úkonu,

e)   ak sa na termín na vybavenie sa nedostaví občan, ktorý si termín dohodol, umožniť vybavenie iného občana  v čase v čase objednania občana, ktorý sa na pracovisko nedostavil,

f)   otvorenie len polovice z maximálneho možného počtu vybavovacích okienok,

g)   doručovanie všetkých osvedčení o evidencii časť I na adresy uvedené občanmi, nie na pracoviská vydávania dokladov,

h)    nerealizovať hromadné vykonávanie úkonov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné  a ktoré zároveň spadajú pod zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Na úseku vydávania dokladov 

Zamestnanci oddelení dokladov budú zabezpečovať na úseku:

a)   občianskych preukazov

 1. prijímanie žiadostí o vydanie pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,
 2. uprednostňovať spôsob doručovania občianskych preukazov na adresu občana, pokiaľ občan nežiada o doručenie na konkrétne oddelenie dokladov,

b)   vodičských preukazov prijímanie žiadostí o vydanie nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu; to platí aj pre vodičské preukazy vydané v zahraničí,

c)   cestovných pasov prijímanie žiadostí o vydanie len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch a do desiatich pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Zamestnanci oddelení dokladov budú zabezpečovať preberanie doručených dokladov v príslušných informačných systémoch a ich vydávanie bez obmedzenia.

Vo výnimočných prípadoch umožniť prijať žiadosť o vydanie dokladu aj z iného dôvodu pre občanov, ktorým to súvisí so zabezpečením nevyhnutných životných potrieb.

Na úseku zbraní a streliva

a)   pozastavuje sa prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A,

b)   na vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zákonným lehotám uvedeným v zákone č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov (ďalej  len  „zákon o strelných zbraniach a strelive“), ktoré sú spravidla označené termínom „bezodkladne“ resp. „do siedmich dní“ a § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive nestanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú je postačujúce telefonické resp. elektronické oznámenie občana. V prípade, že vykonanie úkonu sa vyžaduje prítomnosť občana na policajnom útvare, policajný útvar uvedené úkony vykoná až po uplynutí obmedzení uvedených v uznesení. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare, napr. povinnosťuvedená v ustanovení § 59 zákona o strelných zbraniach a strelive,

c)   nebudú sa vykonávať úkony, u ktorých § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive stanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú,

d)   nebudú sa vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu,

e)   nebudú sa vykonávať ohliadky priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva,

f)   obmedzenia  uvedené v uznesení sa primerane vzťahujú aj na aplikáciu § 72i „Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021“ zákona o strelných zbraniach a strelive. Od občana, ktorý sa dostaví na ktorýkoľvek útvar Policajného zboru za účelom odovzdania zbrane v rámci zbraňovej amnestie a poruší obmedzenia uvedeného uznesenia je nevyhnutné zbraň prevziať do úschovy za dodržania prísnych hygienických opatrení.

 

Rozsah stránkových hodín sa od 11. januára 2021 ustanovuje nasledovne:

 

Evidencia vozidiel

08:00 - 12:00

Vydávanie dokladov OP, CP, VP

08:00 - 12:00

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov

08:00 - 12:00

okrem štvrtka

 

 

 

 

 

 

 

 


 

STRÁNKOVÉ DNI, HODINY A TELEFONICKÉ KONTAKTY

UŽITOČNÉ RADY A INFORMÁCIE 

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Územná pôsobnosť

OO PZ Svidník
Sov. hrdinov 200/35
089 01 Svidník

 0961853705  0961853709 mesto Svidník a obce Belejovce, Beňadikovce, Bodružal, Cernina, Cigla, Dlhoňa, Dobroslava, Dubová, Havranec, Hrabovčík, Hunkovce, Jurková Voľa, Kapišová, Kečkovce, Korejovce, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajne Čierno, Kružlová, Kurimka, Ladomírová, Medvedie, Mestisko, Miroľa, Mlynárovce, Nižná Jedľová, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Nová Polianka, Príkra, Pstriná, Rakovčík, Rovné, Roztoky, Stročín, Svidnička, Šarbov, Šarišský Štiavnik, Šemetkovce, Vagrinec, Vápeník, Vyšná Jedľová, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík

OO PZ Stropkov
Hlavná 74
091 01 Stropkov

054/7422333

0961853735

 0961853739 mesto Stropkov a obce Baňa, Breznička, Bukovce, Bystrá, Duplín, Gribov, Havaj, Chotča, Kožuchovce, Krušinec, Makovce, Malá Poľana, Miková, Oľšavka, Potoky, Potočky, Staškovce, Šandal, Tisinec, Varechovce, Veľkrop, Vislava, Vladiča, Vojtovce, Vyškovce, Turany nad Ondavou, Breznica, Brusnica, Bžany, Jakušovce, Kolbovce, Korunková, Krišľovce, Kručov, Lomné, Miňovce, Mrázovce, Nižná Olšava, Soľník, Tokajík, Vyšná Olšava, Vyšný Hrabovec

OO PZ Giraltovce
Bardejovská 9
087 01 Giraltovce

054/7322333

0961853905

 0961853909

 

mesto Giraltovce a obce Dukovce, Fijaš, Kalnište, Kobylnice, Kračúnovce, Kuková, Lúčka, Lužany pri Topli, Matovce, Mičakovce, Okrúhle, Radoma, Soboš, Štefurov, Valkovce, Železník, Želmanovce

OO PZ Turany nad Ondavou

  

  Obvodné oddelenie Turany nad Ondavou boli dňom 31. 01. 2015 zrušené a územná pôsobnosť bola pričlenená k OO PZ Stropkov.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo na zabezpečenie opatrení na úseku dopravných evidencií, dokladov a zbraní s účinnosťou od 11. januára 2021 viacero opatrení. 

Občanov vyzývame, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu. Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na www.korona.gov.sk, najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.