Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2020, sobota
 

Stránkové dni na OR PZ Svidník

OZNAM

Od 16. 03. 2020 až do odvolania sa v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej  situácie na území SR znížil rozsah stránkových hodín pri vybavovaní občanov na oddeleniach  dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru na 3 hodiny denne v pracovných dňoch, a to od 8:00 do 11:00 hodiny. 

OZNAM

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na území SR a zatvorením maloobchodných prevádzok (teda aj predajní zbraní) je od 17. 3. 2020 do odvolania pozastavené vydávanie zbrojných preukazov, nových zbrojných preukazov, nákupných povolení, zbrojných sprievodných listov, európskych zbrojných pasov, zbrojných licencií, povolení na prevádzkovanie strelnice, potvrdení o vypožičaní, alebo prenájme zbraní, výnimiek na nadobudnutie vlastníctva a na držanie alebo nosenie zbrane kategórie A, prevody zbraní kategórie A, B, C a D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov, ako aj vykonávanie ďalších úkonov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť žiadateľa na policajnom útvare.

Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare, napr. pri skončení platnosti zbrojného preukazu podľa § 25 zákona o strelných zbraniach a strelive, zbrojnej licencie podľa § 32 zákona o strelných zbraniach a strelive atď.

Ďalšou výnimkou je povinnosť zaevidovania zbrane podľa § 12 ods. 2 a § 42 ods. 3 zákona o strelných zbraniach a strelive v prípade, ak zbrane boli nadobudnuté na základe nákupného povolenia alebo  zbrojného sprievodného listu pred vyhlásením opatrenia o zatvorení maloobchodných prevádzok.

Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, t. j. v prípade, ak držiteľ zbrojného preukazu nemohol podať žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu v lehote podľa § 24 ods. 1 zákona o strelných zbraniach a strelive z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR (od 12.03.2020), je potrebné postupovať tak, že platnosť zbrojného preukazu sa predlžuje obdobne ako je uvedené v § 23 zákona o strelných zbraniach a strelive až do právoplatného rozhodnutia o vydaní nového zbrojného preukazu a teda sa na držiteľa zbrojného preukazu počas mimoriadnej situácie na území SR nevzťahuje povinnosť uvedená v § 59 zákona o strelných zbraniach a strelive.

Lehoty pri pozastavených úkonoch začnú plynúť nasledujúci deň po skončení mimoriadnej situácie na území SR. Tento postup sa nevzťahuje na držiteľa zbrojného preukazu, ktorému lehota podľa § 24 ods. 1 zákona o strelných zbraniach a strelive uplynula pred vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR. V tomto prípade skončí platnosť zbrojného preukazu podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona o strelných zbraniach a strelive a držiteľ zbrojného preukazu je povinný odovzdať zbraň do úschovy policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje  do siedmich dní odo dňa zániku platnosti zbrojného preukazu podľa § 39 zákona o strelných zbraniach a strelive.

Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

Okresný úrad Svidník KAMO
Sov. hrdinov 102
089 01 Svidník

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

telefonický kontakt    054/3100427, 3100430, 3100431      

Vodičské preukazy:

Okresný úrad Svidník KAMO
Sov. hrdinov 102
089 01 Svidník

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

telefonický kontakt    054/3100427, 3100430, 3100431      

Cestovné doklady:

Okresný úrad Svidník KAMO
Sov. hrdinov 102
089 01 Svidník

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

telefonický kontakt    054/3100427, 3100430, 3100431       

Zbrojné preukazy:

OR PZ Svidník
Sov. hrdinov 200/35
089 01 Svidník

08.00 - 15.00*

08.00 - 12.00

08.00 - 17.00*

nestránkový deň

08.00 - 14.00*

telefonický kontakt    0961 85 3430

ODI  vo Svidníku - dopravno inžinierska činnosť

OR PZ Svidník
Sov. hrdinov 200/35
089 01 Svidník

13.00 - 15.00 

nestránkový deň  

 13.00 - 15.00

 nestránkový deň

 nestránkový deň

 telefonický kontakt    0961 85 3511

Evidencia vozidiel:

Okresný úrad Svidník KAMO
Sov. hrdinov 102
089 01 Svidník

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

telefonický kontakt    054/3100428, 3100429 

Občianske preukazy:

Okresný úrad Stropkov KAMO
Hlavná 26
091 01 Stropkov          

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

telefonický kontakt    054/3100416, 3100417 

Vodičské preukazy:

Okresný úrad Stropkov KAMO
Hlavná 26
091 01 Stropkov          

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

telefonický kontakt    054/3100416, 3100417  

Cestovné doklady:

Okresný úrad Stropkov KAMO
Hlavná 26
091 01 Stropkov          

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

telefonický kontakt    054/3100416, 3100417  

Evidencia vozidiel:

Okresný úrad Stropkov KAMO
Hlavná 26
091 01 Stropkov                 

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

telefonický kontakt    054/3100410

 

* obedňajšia prestávka 12.00 - 12.30