Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Vzory hlásení o NOO

Povinná osoba je v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. povinná ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie bez zbytočného odkladu. Povinná osoba bez zbytočného odkladu ohlási finančnej spravodajskej jednotke aj odmietnutie vykonania požadovanej neobvyklej obchodnej operácie podľa § 15 citovaného zákona. 

Ohlasovacia povinnosť je splnená podaním hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii spôsobom zaručujúcim, že informácie v ňom obsiahnuté zostanú utajené pred nepovolanou osobou a to:

  • osobne (Račianska 45, 832 23 Bratislava)
  • písomne (Finančná spravodajská jednotka, Pribinova 2, 812 72 Bratislava)
  • elektronickou formou (sjfpnoo@minv.sk)
  • telefonicky, ak vec neznesie odklad, takéto hlásenie je potrebné do 3 dní od prijatia telefonického hlásenia finančnou spravodajskou jednotkou urobiť aj osobne, písomne alebo elektronickou formou (09610/514 19)

Vzor hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii

vo formáte .doc (DOC, 61 kB)

vo formáte .pdf (PDF, 43 kB)