Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Povinnosti a sankcie

Povinnosti povinnej osoby 

Povinná osoba uvedená v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. plní povinnosti definované v §§ 10 až 25 a § 30 zákona č. 297/2008 Z.z. a to najmä:  

 • identifikuje a verifikuje klienta, vykonáva základnú, zjednodušenú alebo zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi,
 • posudzuje, či je pripravovaná alebo vykonávaná obchodná operácia neobvyklá, 
 • odmietne uzavretie obchodného vzťahu, ukončí obchodný vzťah alebo odmietne vykonať konkrétny obchod ak povinná osoba nemôže vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v rozsahu podľa § 10 ods. 1 písm. a) až c) z dôvodov na strane klienta alebo klient odmietne preukázať, v mene koho koná,
 • zdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak hrozí nebezpečenstvo, že jej vykonaním môže byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov určených na financovanie terorizmu,   
 • ohlasuje finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie bez zbytočného odkladu,
 • uchováva všetky údaje a doklady o obchodnej operácii a údaje získané identifikáciou počas 5 rokov,
 • vypracúva a aktualizuje program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ktorý musí obsahovať 
     a)   prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej  osoby,
     b)   spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
     c)   spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 10 ods. 4,
     d)   postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
     e)   postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
     f)    postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16,
     g)   postup pri uchovávaní údajov podľa § 19,
     h)   určenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu a zabezpečuje ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou, 
     i)    spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné   operácie,
     j)    obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou,
     k)   spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z. z.  pre povinnú osobu.
 • poskytuje finančnej spravodajskej jednotke na požiadanie informácie a písomné doklady týkajúce sa programu vlastnej činnosti povinnej osoby,
 • umožní finančnej spravodajskej jednotke na účely kontroly prístup ku všetkým písomnostiam alebo k prostriedkom výpočtovej techniky, inej techniky a k záznamom na technickom nosiči dát, nazerať do nich, robiť si z nich výpisky, poznámky a kópie, poskytne odborné písomné vyjadrenia súvisiace s predmetom jej činnosti,
 • poskytne finančnej spravodajskej jednotke v určenej lehote na písomné požiadanie údaje o obchodných operáciách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť identifikácie, predloží doklady o nich a poskytne informácie o osobách, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom obchodných operácií zúčastnili.

 Sankcie

Finančná spravodajská jednotka pri zistení porušenia ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. má oprávnenie podľa  §§ 32 až 34 zákona uložiť povinnej osobe pokutu až do výšky 165.969 EUR alebo podať podnet orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o odobratí oprávnenia na podnikateľskú činnosť. Najzávažnejšie porušenia zákona č. 297/2008 Z.z. za ktoré je možné udeliť pokutu do výšky 165.969 EUR povinným osobám, ktoré nesplnia alebo porušia povinnosti sú definované v nasledovných ustanoveniach zákona: 

 • základná starostlivosť § 10 ods. 1 až 4, 6 až 11,
 • zjednodušená starostlivosť § 11 ods. 3,
 • zvýšená starostlivosť § 12,
 • zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie § 14,
 • odmietnutie uzavretia obchodného vzťahu, ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu § 15,
 • zdržanie neobvyklej obchodnej operácie § 16,
 • ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie § 17,
 • program vlastnej činnosti povinnej osoby § 20.