Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Povinné osoby

Podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je:

(1)
Povinnou osobou na účely tohto zákona je
a) banka,


b) finančná inštitúcia, ak nie je bankou, ktorou je
1. centrálny depozitár cenných papierov,
2. burza cenných papierov,
3. komoditná burza,
4. správcovská spoločnosť a depozitár,
5. obchodník s cennými papiermi,
6. finančný agent, finančný poradca9) okrem výkonu činností súvisiacich s neživotným poistením,
7. zahraničný subjekt kolektívneho investovania,
8. poisťovňa pri vykonávaní poisťovacej činnosti v životnom poistení,
9. dôchodková správcovská spoločnosť,
10. doplnková dôchodková spoločnosť,
11. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť,
12. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s pohľadávkami,
13. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií,18) finančný prenájom alebo iné finančné činnosti podľa osobitného predpisu,
14. platobná inštitúcia, poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu, poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte, agent platobných služieb a inštitúcia elektronických peňazí,

c) Exportno-importná banka Slovenskej republiky,

d) prevádzkovateľ hazardnej hry,

e) poštový podnik,

f) súdny exekútor, pri predaji nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo podniku a pri prijímaní peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,

g) správca, ktorý vykonáva činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu,

h) audítor, účtovník, daňový poradca26) a iná osoba, ktorá poskytuje poradenské služby vo veciach daní podľa osobitných predpisov,

i) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností; ak ide o prenájom nehnuteľností, len ak je hodnota mesačného nájomného najmenej 10 000 eur,

j) advokát alebo notár, ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka akejkoľvek finančnej operácie alebo iného konania, ktoré smeruje k pohybu finančných prostriedkov alebo ho priamo vyvolá, pri
1. kúpe a predaji nehnuteľnosti alebo podniku alebo ich časti,
2. správe alebo úschove finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
3. založení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov a pri ich správe, alebo
4. založení, činnosti alebo riadení obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb, združenia právnických osôb, účelového združenia majetku alebo inej právnickej osoby,

k) poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti, ak nie je povinnou osobou podľa písmen h) alebo j),

l) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu pri činnostiach uvedených v písmene j) alebo § 9 písm. b), vykonávať služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo,

m) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať alebo sprostredkovať obchody s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, alebo právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať záložňu; to neplatí, ak je hodnota obchodu menej ako 10 000 eur, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ide o viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,

n) veriteľ,

o) poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny,

p) poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny,

q) iná osoba, ak tak ustanoví osobitný predpis.

(2)
Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež pobočka, organizačná zložka alebo prevádzka zahraničnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v odseku 1, vrátane zastúpenia zahraničnej banky a zastúpenia zahraničnej finančnej inštitúcie, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky.

(3)
Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nie je uvedená v odsekoch 1 a 2, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 eur bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.

(29.04.2021)