Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Základné dokumenty

     Základnými dokumentami medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou sú:

  • Dohoda o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 3. júla 2001                                                                          
  • Dodatok č.1 k Dohode o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 26. júna 2009                                              
  • Dodatok č.2 k Dohode o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 12. októbra 2012 
  • Dodatok č.3 k Dohode o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 23. júna 2017      

     Činnosť medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou sa riadi dvomi základnými dokumentami:

  • Štatút, ktorý upravuje predovšetkým postavenie, pôsobnosť, zloženie a úlohy koordinačného orgánu, zásady činnosti a organizačné začlenenie sekretariátu koordinačného orgánu v štruktúre Prezídia PZ.       
  • Rokovací poriadok, ktorý upravuje prípravu, priebeh zasadaní koordinačného orgánu, prijímanie záverov zo zasadnutí, rozhodovanie per rollam a predkladanie a ukladanie materiálov koordinačného orgánu.

Organizačná štruktúra