Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Základné dokumenty

     Základnými dokumentami medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou sú:

  • Dohoda o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 3. júla 2001                                                                          
  • Dodatok č.1 k Dohode o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 26. júna 2009                                              
  • Dodatok č.2 k Dohode o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 12. októbra 2012 
  • Dodatok č.3 k Dohode o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 23. júna 2017      

     Činnosť medzirezotného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou sa riadi dvomi základnými dokumentami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou:

  • Štatút medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou, ktorý upravuje predovšetkým postavenie, pôsobnosť, zloženie a úlohy koordinačného orgánu, zásady činnosti a organizačné začlenenie sekretariátu koordinačného orgánu v štruktúre Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.       
  • Rokovací poriadok medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou, ktorý upravuje prípravu, priebeh zasadaní koordinačného orgánu, prijímanie záverov zo zasadnutí, rozhodovanie per rollam a predkladanie a ukladanie materiálov koordinačného orgánu.