Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Úlohy koordinačného orgánu

     Koordinačný orgán pôsobí na zvyšovanie účinnosti a efektívnosti boja so zločinnosťou tým, že koordinuje jednotlivé opatrenia a aktivity v oblasti boja so zločinnosťou, vrátane jej organizovaných foriem, medzi všetkými zainteresovanými subjektmi. Zabezpečuje koordináciu, súbežnosť a nadväznosť opatrení a aktivít z hľadiska časového, vecného a priestorového ako aj z hľadiska spôsobov ich realizácie a priebežne vyhodnocuje ich účinnosť.

     Na základe vlastných potrieb, z iniciatívy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, požiadaviek a podnetov mimovládnych a medzinárodných orgánov a organizácií zriaďuje pracovné skupiny na riešenie aktuálnych problémov a konkrétnych špecifických úloh boja so zločinnosťou a podskupiny v pôsobnosti pracovných skupín na koncepčné, účelné a efektívne riešenie vybraných problematík v oblasti boja so zločinnosťou.

     Ďalej zabezpečuje plnenie, aktualizáciu a dôsledné presadzovanie programových dokumentov v oblasti boja so zločinnosťou prostredníctvom jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a ďalších zainteresovaných orgánov, organizácií a inštitúcií a činnosť pracovných skupín a podskupín.

Koordinačný orgán plní nasledovné úlohy:

  • sústreďuje a posudzuje z podnetu ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, organizácií a inštitúcií predložené materiály a rieši otázky týkajúce sa boja so zločinnosťou, zaujíma k nim stanoviská, navrhuje účinné opatrenia a posudzuje ich efektívnosť,
  • vyhodnocuje analýzy stavu a vývoja zločinnosti, možné dôsledky jednotlivých opatrení v rôznych oblastiach spoločenského života na zločinnosť a iné s ňou spojené negatívne spoločenské javy,
  • pripravuje programové dokumenty v oblasti boja so zločinnosťou, vyhodnocuje ich plnenie, posudzuje ich priebežné uplatňovanie a rieši problémy s nimi súvisiace,
  • sprostredkúva poznatky a skúsenosti o nových formách a metódach boja so zločinnosťou,
  • zabezpečuje súbežnosť, nadväznosť a prepojenie opatrení vyplývajúcich z programových dokumentov v oblasti boja so zločinnosťou a jednotlivých národných strategických a koncepčných dokumentov,
  • zaujíma stanoviská k zásadným strategickým dokumentom v oblasti vnútorného poriadku, bezpečnosti a boja proti zločinnosti a iniciuje prípravu nových a aktuálnych programových dokumentov v tejto oblasti,
  • zabezpečuje prepojenie a koordináciu aktivít subjektov zainteresovaných na boji so zločinnosťou,
  • predkladá návrhy opatrení na zlepšenie medzirezortnej spolupráce a súčinnosti v oblasti boja so zločinnosťou,
  • iniciuje vypracovanie legislatívnych návrhov a opatrení vo veciach riešenia efektívneho boja so zločinnosťou,
  • spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími štátnymi orgánmi, inštitúciami a mimovládnymi a medzinárodnými orgánmi a organizáciami.