Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Pripomienkové konanie - rok 2016

 

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie sú od 1. apríla 2016  uverejňované na Portáli právnych predpisov.

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu zverejneného na Portáli právnych predpisov

Dátum zverejnenia

38.

KM-OBL-340/2016 (PI/2016/229)
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 611/2001 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 201/2015 Z. z.

28.12.2016
37.

KM-OPVA-2016/00544-001 (LP/2016/1122)
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

16.12.2016
36.

KM-OLVS-215/2016 (LP/2016/1115)
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305) 

14.12.2016
35.

KM-OLVS-214/2016 (LP/2016/1114)
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304)
 

14.12.2016
34.

KM-OLVS-213/2016 (LP/2016/1113)
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 303) 

14.12.2016
33.

KM-OBL-329/2016 (PI/2016/217)
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesksorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

14.12.2016
32.

KM-OPVA-2016/006173 (PI/2016/216)
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

14.12.2016
31.

KM-OZVEZ-2016/003655 (LP/2016/1083)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností (tzv. Modér karty)
 

08.12.2016
30.

KM-OPVA-2016/005857 (LP/2016/1087)
Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 - 2018 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a nový akčný plán pre oblasť D.2.5 Oblasť finančného začlenenia 

08.12.2016
29.

KM-OLVS-113/2016 (PI/2016/193)
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

25.11.2016
28.

KM-OLVS-165/2016 (LP/2016/1007)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vydaní a prevzatí dočasného alternatívneho autentifikátora

09.11.2016
27.

KM-OZVEZ-2016/002860-035 (LP/2016/987)
Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach

07.11.2016
26.

KM-OBL-124/2016 (LP/2016/967)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších prdpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

03.11.2016
 25.

KM-OPVA-2016/004973 (LP/2016/922)
Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach Slovenskej republiky

11.10.2016 
 24.

KM-OBL-239/2016 (LP/2016/894) 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov

23.09.2016
 23.

KM-OBL-229/2016 (LP/2016/856)
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016 

14.09.2016
 22.

KM-OPVA-2016/004476 (LP/2016/865)
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Piešťany, Veľký Krtíš, Stará Ľubovňa a Prešov

08.09.2016
 21.

KM-OZVEZ-2016/003838 (LP/2016/864)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002, ktorým sa ustanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín

08.09.2016
 20.

KM-OPVA-2016/004209 (LP/2016/858)
Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2019

06.09.2016
 19.

KM-OPVA-2016/004171 (LP/2016/796) 
Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012, 2013, 2014 a 2015

05.08.2016
18.

KM-OBL-124/2016 (PI/2016/95)
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

06.07.2016
17.

KM-OLVS-69/2016 (PI/2016/43)
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba

06.07.2016
 16.

KM-OLVS-90/2016 (LP/2016/632)
Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom 

20.06.2016
 15.

KM-OLVS-69/2016 (LP/2016/623)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba

16.06.2016 
 14.

KM-OPVA-2016/003443 (LP/2016/618)
Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008

16.06.2016
 13.

KM-OZVEZ-2016/002947 (LP/2016/545)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina)

04.06.2016
 12.

KM-OPVA-2016/002894 (LP/2016/461)
Návrh Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 - 2018

02.06.2016
 11.

KM-OPVA-2016/002279 (LP/2016/357)
Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020

21.05.2016
  10.

KM-OPVA-2016/002189 (LP/2016/353)
Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2015

14.05.2016
 09.

KM-OZVEZ-2016/002382-006 (LP/2016/368)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti 

12.05.2016
08.

KM-OBL-71/2016 (LP/2016/216)
Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

18.04.2016
 07.

KM-OPVA-2016/002324 (LP/2016/202)
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Čadca, Trebišov a Poprad

15.04.2016
06.

KM-OPVA-2016/000703
Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní
 

18.02.2016
05.

KM-OPVA-2016/001529
Návrh predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz
 

17.02.2016
04.

SVS-AMJ3-2016/005294
Rámec národnej stratégie reformy verejnej správy v súvislosti s prioritami definovanými Európskou komisiou do roku 2020 a Akčný plán reformy verejnej správy

12.02.2016
03.

KM-OPVA-2016/001254
Návrh rozhodnutia Rady o prijatí ustanovení, ktorými sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách členov Európskeho parlamentu
 

04.02.2016
02.

KM-OPVA-2016/001234
Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o programe pracovnej dovolenky uzatvorenej formou výmeny diplomatických nót
 

02.02.2016
01.

KM-OBL-14/2016
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2016

20.01.2016
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy