Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Oznamovanie korupcie

 

NEDAJME ŠANCU KORUPCII


Dôvera obyvateľov v nestrannú a profesionálnu verejnú správu
je dôležitým atribútom právneho štátu.
Preto je prevencia korupcie a najmä ochrana zamestnancov
pred korupčným správaním významná.

Čo korupcia znamená?

Zneužitie moci na osobné obohatenie, zneužitie postavenia - zverenej moci na súkromný úžitok alebo prospech.

Korupciou môže byť sľub, ponuka alebo poskytnutie úplatku s cieľom ovplyvniť niekoho konanie alebo rozhodnutie, alebo žiadosť o úplatok, či jeho prijate. Úplatok nemusí mať iba finančnú podobu, môže ísť napr. o poskytnutie informácií, hmotných darov či iných výhod, služieb, prípadne zvýhodňovanie známych, príbuzných a pod. Korupcia môže mať tiež formu nápadne výhodnej zmluvy.


Kto je zamestnancom?

  • príslušník Policajného zboru SR,
  • príslušník Hasičského a záchranného zboru SR,
  • príslušník Horskej záchrannej služby SR,
  • štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu alebo činnosť súvisiacu svykonávaním štátnej služby,
  • zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme alebo zamestnanec podľa Zákonníka práce, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k ministerstvu, alebo k inejprávnickej osobe, na ktorú sa vzťahuje vyššie uvedená pôsobnosť.


Ako sa zachovať, keď som svedkom korupcie?

  • písomne oznámiť zodpovednej osobe na adresu Úrad inšpekčnej služby, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, na obálke je potrebné uviesť „URČENÉ PRE INŠPEKCIU – NEOTVÁRAŤ“,
  • elektronicky na e-mail: podnetyzamestnancov@minv.sk, alebo uis@minv.sk (sťažnosti na útvary MV SR), alebo oksppz@minv.sk (sťažnosti na útvary Policajného zboru). Ak sťažnosť podaná v elektronickejpodobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu, ani odoslanáprostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciusťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiťvlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jejodoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží,
  • osobne podať na ktoromkoľvek organizačnom celku Úradu inšpekčnej služby, alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru SR,
  • telefonicky na tel. číslach Úradu inšpekčnej služby uvedených v kontaktoch,alebo na tel. čísle 158.

Informácie o vnútornom systéme vybavovania oznámení nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?urad-inspekcnej-sluzby

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Roman Mikulec
ROMAN MIKULEC je ministrom vnútra od 21. marca 2020.

» viac informácií 

Fotogalérie