Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2019, Sobota
 

Správa majetku štátu

     Správa majetku štátu je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku štátu, ktorý mu štát zveril do správy. Majetkom štátu sú veci vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva Slovenskej republiky.

     Správca je oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu. Správu majetku štátu rieši zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 278/1993 o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

     Zoznam ponúkaného majetku štátu je zverejnený prostredníctvom registra ponúkaného majetku štátu na adrese http://www.ropk.sk .