Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Pripomienkové konanie - rok 2009

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu zverejneného na Portáli právnych predpisov Dátum zverejnenia
55.

KM-1024/Vl-2009
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vojnových hroboch

31. 12. 2009

 

 
54.

KM-1012/Vl-2009
Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany

23. 12. 2009

 

 
53.

KM-1011/Vl-2009
Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany

23. 12. 2009

 

 
52.

KM-955/Vl-2009
Návrh na úhradu výdavkov, súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Trnava, Čadca, Senica, Nové Mesto nad Váhom, Stará Ľubovňa, Považská Bystrica, Brezno, Trenčín a poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadnej situácie - "Zosuv na sídlisku Banisko v Dolnom Kubíne"

04. 12. 2009

 

 
51.

KM-915/Vl-2009
Návrh na podpis Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu Slovenskou republikou s výhradou ratifikácie

26. 11. 2009

 

 
50.

KM-913/Vl-2009
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave

25. 11. 2009

 

 
49.

KM-876/Vl-2009
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16. 11. 2009

 

 
48.

KM-850/Vl-2009
Návrh - Dodatok č. 1 k štatútu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

09. 11. 2009

 

 
47.

KM-852/Vl-2009
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

06. 11. 2009

 

 
46.

KM-828/Vl-2009
Návrh na podpis Dodatkového protokolu k Európskej charte miestnej samosprávy o práve zúčastňovať sa na záležitostiach miestneho orgánu

28. 10. 2009

 

 
45.

KM-819/Vl-2009
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

27. 10. 2009

 

 
44.

KM-801/Vl-2009
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

22. 10. 2009

 

 
43. KM-769/Vl-2009
Návrh predbežného stanoviska k „Návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) a „Návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/839/SVV o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)“

20. 10. 2009

 

 
42.

KM-784/Vl-2009
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vojnových hroboch

19. 10. 2009

 

 
41.

KM-766/Vl-2009
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15. 10. 2009

 

 
40.

KM-764/Vl-2009
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

14. 10. 2009

 

 
39.

KM-743/Vl-2009
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z.z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

08. 10. 2009

 

 
38.

KM-704/Vl-2009
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

24. 09. 2009

 

 
37.

KM-703/Vl-2009
Správa o realizácii úloh vyplývajúcich z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vojnových hroboch

22. 09. 2009

 

 
36.

KM-697/Vl-2009
Koncepcia bezpečnostného systému Slovenskej republiky

22. 09. 2009

 

 
35.

KM-696/Vl-2009
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady

16. 09. 2009

 

 
34.

KM-672/Vl-2009
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o policajnej spolupráci v boji proti trestnej činnosti

09. 09. 2009

 

 
33.

KM-593/Vl-2009
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

17. 08. 2009

 

 
32.

KM-592/Vl-2009
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

12. 08. 2009

 

 
31.

KM-574/Vl-2009
Návrh na ukončenie platnosti Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) a jeho dodatkových protokolov

04. 08. 2009

 

 
30.

KM-566/Vl-2009
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

29. 07. 2009

 

 
29.

KM-565/Vl-2009
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o výsadách a imunitách styčných dôstojníkov Slovenskej republiky pôsobiacich pri Europole

29. 07. 2009

 

 
28.

KM-501/Vl-2009
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku

01. 07. 2009

 

 
27.

KM-488/Vl-2009
Návrh štatútu, personálne zabezpečenie a organizačné riešenie funkcie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre integrovaný záchranný systém

25. 06. 2009

 

 
26.

KM-467/Vl-2009
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

19. 06. 2009

 

 
25.

KM-464/Vl-2009
Návrh Východiskovej správy Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa a o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii

16. 06. 2009

 

 
24.

KM-448/Vl-2009
Návrh štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

11. 06. 2009

 

 
23.

KM-426/Vl-2009
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme

03. 06. 2009

 

 
22.

KM-416/Vl-2009
Návrh na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako nepeňažný vklad do spoločnosti Nemocnica svätého Michala, a.s.

02. 06. 2009

 

 
21.

KM-415/Vl-2009
Návrh na zvýšenie základného imania Nemocnice svätého Michala, a.s. peňažným vkladom štátu

02. 06. 2009

 

 
20.

KM-304/Vl-2009
Návrh súhrnnej správy o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2008

22. 04. 2009

 

 
19.

KM-271/Vl-2009
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na monitorovanie uplatňovania schengenského acquis

15. 04. 2009

 

 
18.

KM-268/Vl-2009
Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007 - 2010 v roku 2008 a prioritách prevencie na rok 2009

08. 04. 2009

 

 
17.

KM-255/Vl-2009
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení "Eurodac-u" pre porovnávanie odtlačkov prstov za účelom efektívneho vykonávania Nariadenia (ES) č[.../...] [stanovujúceho kritériá a mechanizmy pre určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti   v jednom z členských štátov] 

03. 04. 2009

 

 
16.

KM-238/Vl-2009
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a IOM Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete

03. 04. 2009

 

 
15.

KM-226/Vl-2009
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl

24. 03. 2009

 

 
14.

KM-223/Vl-2009
Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl

24. 03. 2009

 

 
13.

KM-214/Vl-2009
Vyhodnotenie plnenia úloh zo smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike v roku 2008

23. 03. 2009

 

 
12.

KM-216/Vl-2009
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov

20. 03. 2009

 

 
11.

KM-213/Vl-2009
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

20. 03.2009

 

 
10.

KM-153/Vl-2009
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru

02. 03. 2009

 

 
9.

KM-166/Vl-2009
Návrh Dodatku č. 1 k Dohode o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 3. júla 2001

04. 03. 2009

 

 
8.

KM-144/Vl-2009
Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1223 zo dňa 6. novembra 2002

25. 02. 2009

 

 
7.

KM-82/Vl-2008
Správa o plnení opatrení zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008-2009 za rok 2008

10. 02. 2009

 

 
6.

KM-75/Vl-2009
Návrh na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR v správe štátnych rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR

06.02.2009

 

 
5.

KM-72/Vl-2009
Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2009

05. 02. 2009

 

 
4.

KM-60/Vl-2009
Informácia o plnení úloh Koncepcie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky

03. 02. 2009

 

 
3.

KM-41/Vl-2008
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z.z.

27. 01. 2009

 

 
2.

KM-16/Vl-2009
Návrh výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2009

14. 01. 2009

 

 
1.

KM-8/Vl-2009
Návrh organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2009                             


 9. 01.  2009

 

Dôležité odkazy 

Dôležité oznamy