Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Národná expertná skupina na prevenciu a boj proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

     Legalizácia príjmov z trestnej činnosti je veľmi závažnou organizovanou trestnou činnosťou s medzinárodným charakterom, ktorej korene a príčiny sú najmä v prítomnosti organizovaného zločinu. Podiel tieňovej ekonomiky na vytvorenom hrubom domácom produkte Slovenskej republiky predstavuje niekoľko miliónov €. Významnú časť z uvedenej sumy tvoria príjmy z trestnej činnosti, aj organizovaných kriminálnych skupín, ktoré ich nevyhnutne musia transformovať z prostredia organizovaného zločinu do legálneho finančného systému, aby ich mohli využívať. Orgánom činným v trestnom konaní sa darí odhaľovať len nepatrnú časť týchto ziskov. Z uvedeného dôvodu má organizovaný zločin dostatok prostriedkov na to, aby mohol prerastať do štátnych a ekonomických štruktúr štátu. Slovenská republika je využívaná na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti nadnárodných alebo inonárodných kriminálnych skupín.

     Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Slovenskej informačnej služby uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 7 zo 16. mája 2002 zriadená multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ktorej pôsobnosť bola uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 5 z 27. októbra 2008 na podnet vedúceho skupiny a vzhľadom na prijatie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozšírená aj na oblasť súvisiacu s ochranou pred financovaním terorizmu. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 24 z 27. februára 2018 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na prevenciu a boj proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu".        

     Cieľom činnosti národnej expertnej skupiny na prevenciu a boj proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu je navrhovanie vhodného efektívneho spôsobu výmenu operatívnych informácii v rámci platnej právnej úpravy, o subjektoch podozrivých z organizovanej trestnej činnosti, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, koordinovanie činností spojených s odhaľovaním a dokumentovaním trestnej činnosti kriminálnej skupiny tak, aby nedochádzalo k duplicite činnosti pri riešení jednotlivých prípadov, výmena informácií z oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a o osobách a firmách podozrivých z legalizácie a financovania terorizmu.

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:    

     Ministerstvo vnútra SR
     Prezídium Policajného zboru
     Akadémia Policajného zboru v Bratislave
     Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
     Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
     Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
     Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
     Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
     Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
     Ministerstvo financií Slovenskej republiky
     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
     Kriminálny úrad finančnej správy
     Národná banka Slovenska
     Slovenská informačná služba
     Zväz logistiky a zasielateľstva
     GrECo JLT Slovakia GmbH

     Počas činnosti skupiny vznikla potreba intenzívnejšie sa zaoberať konkrétnymi problémami, na základe čoho bol iniciovaný vznik nasledujúcich podskupín.

    Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 4 zo dňa 14. júna 2016 bola zriadená podskupina na riešenie problematiky podvodnej kamiónovej dopravy. Podvodná kamiónová preprava predstavuje jednu zo závažných foriem organizovanej trestnej činnosti, z časti aj s medzinárodným prvkom. Vzhľadom na charakter tejto trestnej činnosti je potrebné zosúladiť a zefektívniť činnosť viacerých zainteresovaných orgánov na národnej úrovni pri jej odhaľovaní a objasňovaní. Najčastejšími sprievodnými javmi podvodnej kamiónovej prepravy je daňová trestná činnosť a snaha o integráciu nelegálne získaných finančných prostriedkov do finančného systému. Taktiež sú za sprievodné javy považované krádež identity (identifikačných údajov) známych prepravcov tovaru, zámena evidenčných čísel motorových vozidiel a v neposlednom rade aj využívanie znevýhodnených osôb na páchanie takejto trestnej činnosti.  V rámci odhaľovania a objasňovania je dôležitá spolupráca s verejným sektorom a subjektmi pôsobiacimi v oblasti prepravy tovaru a dopravnej infraštruktúry.

    Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 7 zo dňa 14. februára 2017 bola zriadená podskupina na riešenie financovania terorizmu a financovania zbraní hromadného ničenia. Financovanie terorizmu a financovanie rozširovania zbraní hromadného ničenia predstavuje významný problém z hľadiska činnosti príslušných štátnych orgánov a určených subjektov pôsobiacich vo verejnom sektore, najmä v oblasti poskytovania finančných služieb. Podskupina vznikla z dôvodu nevyhnutnosti zosúladenia a zefektívnenia spolupráce, výmeny informácií a činnosti zainteresovaných subjektov. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná trestná činnosť predstavuje zároveň globálny problém, a nie je viazaná na určité teritórium alebo konkrétny región, ako nevyhnutné sa tiež javí zefektívnenie a rozvoj medzinárodnej spolupráce.