Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Pripomienkové konanie - rok 2014

 

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu zverejneného na Portáli právnych predpisov

Dátum zverejnenia

44.

KM-OPVA-2014/003167
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

17.12.2014
43.

KM-OPVA-2014/003198
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici 

17.12.2014
42.

KM-OPVA-2014/003200
Návrh Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018 

17.12.2014
41.

KM-OPVA-2014/003167
Návrh postupu realizácie opatrení procesu modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike 

16.12.2014
40.

KM-OPVA-2014/003142
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

10.12.2014
39.

KM-OPVA-2014/001435
Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015 za rok 2013

05.12.2014
38.

KM-OPVA-2014/002939
Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 

01.12.2014
37.

KM-OPVA-2014/003049
Návrh organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2015 

28.11.2014
36.

KM-OPVA-2014/002954
Návrh Národného plánu riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018 

20.11.2014
35.

KM-OPVA-2014/002855
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

05.11.2014
34.

KM-OPVA-2014/001290
Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2013 a o činnosti Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov

05.11.2014
33.

KM-OPVA-2014/002889 
Návrh na zmenu a doplnenie návrhu na určenie kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2014 - 2020 schváleného uznesením vlády SR č. 378 z 10. júla 2013

05.11.2014
32.

KM-OPVA-2014/002781
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho a Otta Brixiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (tlač 1204) 

22.10.2014
31.

KM-OPVA-2014/002012-001
Návrh zákona o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

22.10.2014
30.

KM-OPVA-2014/002722
Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

15.10.2014
29.

KM-OPVA-2014/002704
Predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2005/681/SVV 

10.10.2014
28.

KM-OPVA-2014/002646
Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z 3. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. januára do 30. júna 2014 a 4. aktualizované znenie Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky 

09.10.2014
27.

KM-OPVA-2014/002608
Doplnenie úloh Strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike a odporúčania Pracovnej skupiny OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách v rámci Fázy 3 hodnotenia 

01.10.2014
26.

KM-OPVA-2014/002552
Návrh predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 604/2013, pokiaľ ide o určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu maloletých osôb bez sprievodu, ktoré nemajú žiadneho rodinného príslušníka, súrodenca alebo príbuzného oprávnene sa zdržiavajúceho v členskom štáte

24.09.2014
25.

KM-OPVA-2014/002553
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Piešťany, Kežmarok, Tvrdošín, Námestovo, Poprad, Trnava, Galanta a dotáciu na dokončenie mostného objektu v obci Bukovce - okres Stropkov 

24.09.2014
24.

KM-OPVA-2014/002386
Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2014 - 2015

03.09.2014
23.

KM-OPVA-2014/002230
Organizačno-technické zabepečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 

04.08.2014
22.

KM-OPVA-2014/002214
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

01.08.2014
21.

KM-OPVA-2014/002160
Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík

28.07.2014
20.

KM-OPVA-2014/002158
Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2013 

28.07.2014
19.

KM-OPVA-2014/002141
Predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, Ktorým sa zavádza okružné vízum a mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 532/2006 a (ES) č. 767/2008 

28.07.2014
18.

KM-OPVA-2014/002135
Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2013  

23.07.2014
17.

KM-OPVA-2014/001932
Návrh programu pracovnej dovolenky pre účastníkov z Taiwanu na území Slovenskej republiky 

25.06.2014
16.

KM-OPVA-2014/001921
Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov 

25.06.2014
15.

KM-OPVA-2014/001931
Predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vízovom kódexe Únie (vízový kódex) (prepracované znenie) 

25.06.2014
14.

KM-OPVA-2014/001565
Návrh dodatku č. 2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie 

25.06.2014
13.

KM-OPVA-2014/001830
Návrh Dohody medzi vládou SLovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku

11.06.2014
12.

KM-OPVA-2014/001785
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme 

05.06.2014
11.

KM-OPVA-2014/001259
Návrh informácie o prerokovaní východiskovej správy Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa a predaji detí, detskej prostitúcií a detskej pornografii a návrh zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní Výboru pre práva dieťaťa 

28.05.2014
10.

KM-OPVA-2014/001605
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Námestovo a Tvrdošín 

14.05.2014
09.

KM-OPVA-2014/001422
Návrh operačného programu Efektívna verejná správa na roky 2014 - 2020 

14.04.2014
08.

KM-OBL-5/2014
Návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

31.03.2014
07.

KM-OPVA-2014/001057
Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike 

05.03.2014
06.

KM-OPVA-2014/001054
Návrh zásad vydávania Vestníka vlády Slovenskej republiky 

05.03.2014
05.

KM-OPVA-2014/000798
Monitorovacia správa plnenia stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2012 a 2013

05.02.2014
04.

KM-OPVA-2014/000751
Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014

05.02.2014
03.

KM-OPVA-2014/000650-001
Návrh na stabilizáciu administratívnych kapacít odboru koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity v roku 2014 a 2015 

29.01.2014
02.

KM-OPVA-2014/000577
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ustanovaní hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2014

15.01.2014
01.

 KM-OPVA-2014/000525
Návrh organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidentaj Slovenskej republiky v roku 2014

09.01.2014 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy