Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Pripomienkové konanie - rok 2011

 

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu zverejneného na Portáli právnych predpisov

Dátum zverejnenia

 72. KM-OPVA1-2011/006282
Správa o stave realizácie Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2013 
 30.12.2011
 71. KM-OPVA1-2011/006222
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa považujú za štát dohovoru 
 22.12.2011
 70. KM-OPVA1-2011/006113
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 14.12.2011

 69. KM-OPVA1-2011/004495
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 

 07.12.2011

 68. KM-OPVA1-2011/006007
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z.z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov 

 05.12.2011

 67. KM-OPVA1-2011/006006
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov 

 05.12.2011

 66. KM-OPVA1-2011/006005
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 

 05.12.2011

 65. KM-OPVA1-2011/005976
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o určení sumy finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky 

 02.12.2011

 64. KM-OPVA1-2011/005849
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Košice, Poprad, Trebišov, Dunajská Streda, Nové Zámky, Čadca, Bardejov, Levice, Galanta a Košice-okolie 

 28.11.2011

 63. KM-OPVA1-2011/005832
Návrh stratégie záchrany osôb, majetku a likvidácie požiarov v oblastiach postihnutých veternou kalamitou a lykožrútom v Tatranskom národnom parku 

 23.11.2011

 62. KM-OPVA1-2011/005645
Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2012 - 2015 

 08.11.2011

 61. KM-OPVA1-2011/005632
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom 

 08.11.2011

 60. KM-OPVA1-2011/005576
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006 s cieľom stanoviť spoločné pravidlá pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolností 

 03.11.2011

 59. KM-OPVA1-2011/005575
Návrh dodatku k predbežnému stanovisku k zmenenému a doplnenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis 

 03.11.2011

 58. KM-OPVA1-2011/005460
Návrh zákona o obecnej polícii a o doplnení niektorých zákonov 

 24.10.2011

 57. KM-OPVA1-2011/005396
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 19.10.2011

 56. KM-OPVA1-2011/005252
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

 11.10.2011

 55. KM-OPVA1-2011/005183
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry 

 05.10.2011

 54. KM-OPR-2011/000387-111
Návrh Správy o aktuálnom stave plnenia opatrení na úseku schengenskej spolupráce a návrhu ďalšieho postupu 

 05.10.2011

 53. KM-OPR-2011/000387-110
Návrh Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky 

 05.10.2011

 52. KM-OPVA1-2011/004978
Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 23.09.2011

 51. KM-OPVA1-2011/004838
Návrh Systému riadenia a kontroly využitia prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie 

 19.09.2011

 50. KM-OPVA1-2011/004685
Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach 
 06.09.2011
 49. KM-OPVA1-2011/004623
Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 v znení výmeny nót z 10. septembra 2008 a 15. septembra 2008 
 02.09.2011
 48. KM-OPVA1-2011/004622
Návrh na uzatvorenie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) 
 02.09.2011
 47.

 KM-OPVA1-2011/004619
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 31.08.2011
 46. KM-OPVA1-2011/004621
Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete podpísaná v Bratislave 20. júla 2009 

 31.08.2011

 45. KM-OPVA1-2011/004127
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 28.07.2011
 44. KM-OPVA1-2011/004128
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov 
 28.07.2011
 43. KM-OPVA1-2011/004101
Návrh na určenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí a jeho zamestnancov, ktorých ochranu zaisťuje Policajný zbor 
 27.07.2011
 42. KM-OPVA1-2011/004003
Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh počas schengenského hodnotenia Slovenskej republiky v rokoch 2012 a 2013 
 22.07.2011
 41. KM-OPVA1-2011/003844
Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020 

 13.07.2011

 40.

KM-OPVA1-2011/003820
Návrh predbežného stanoviska k upravenému návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (prepracované znenie)  

 12.07.2011

 39. KM-OPVA1-2011/003819
Návrh predbežného stanoviska k upravenému návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných konaniach o priznávaní a odnímaní statusu medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) 

 12.07.2011

 38. KM-OPVA1-2011/003712
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
 01.07.2011
 37. KM-OPVA1-2011/003631
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 539/2001, uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti 

 29.06.2011

 36. KM-OPVA1-2011/003446
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z. 

 22.06.2011

 35. KM-OPVA2-2011/003379
Návrh Národného plánu riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky na roky 2011 až 2014 

 17.06.2011

 34. KM-OPVA1-2011/003364
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Nové Mesto nad Váhom, Poprad, Prešov, Spišská Nová Ves, Svidník a Zvolen 

 17.06.2011

 33. KM-OPVA1-2011/003373
Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike 

 17.06.2011

 32. KM-OPVA1-2011/003357
Správa o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy a návrh opatrení 

 16.06.2011

 31. KM-OPVA1-2011/003053
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 

 01.06.2011

 30. KM-OPVA1-2011/002975
Návrh na uzavretie Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb 

 27.05.2011

 29. KM-OPVA1-2011/002954
Návrh na uzatvorenie Dohody pre vykonávanie rozhodnutia Komisie z (dd/mm/rr) o udelení dotácie z Fondu solidarity Európskej únie na financovanie mimoriadnych opatrení v Slovenskej republike 

 26.05.2011

 28. KM-OPVA1-2011/002953
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku 

 26.05.2011

 27. KM-OPVA1-2011/002768
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), a Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda 

 17.05.2011

 26. KM-OPVA1-2011/002697
Návrh na zmenu bodu B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 825 z 12. novembra 2008 k návrhu na zloženie delegácie expertov SR k príprave novej Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o štátnej hranici 
 13.05.2011
 25. KM-OPVA1-2011/002687
Návrh koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014 

 12.05.2011

 24. KM-OPVA1-2011/002415
Návrh Zákona o dobrovoľníctve 

 28.04.2011

 23. KM-OPVA1-2011/002355
Návrh Správy o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu za obdobie rokov 2007 - 2010 

 28.04.2011

 22. KM-OPVA1-2011/002313
Návrh na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v dňoch 29. apríla až 15. mája 2011 na zabezpečenie ochrany verejného poriadku počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 v Bratislave a Košiciach 

 19.04.2011

 21. KM-OPVA1-2011/002254
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 18.04.2011

 20. KM-OPVA1-2011/002249
Súhrnná správa o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2010 

 18.04.2011

 19. KM-OPVA1-2011/002229
Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007-2010 v roku 2010 a prioritách prevencie kriminality na rok 2011 

 14.04.2011

 18. KM-OPVA1-2011/002166
Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2011 - 2014 

 12.04.2011

 17. KM-OPVA1-2011/002007
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

 01.04.2011

 16. KM-OPVA1-2011/001560
Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti 

 14.03.2011

 15. KM-OPVA1-2011/001525
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 11.03.2011

 14. KM-OPVA1-2011/001429
Analýza sociálneho systému ozbrojených zložiek 

 08.03.2011

 13. KM-OPVA1-2011/001101
Návrh na poverenie ministra vnútra vymenovať slovenskú časť Spoločnej slovensko-tureckej medzivládnej komisie pre starostlivosť o vojnové hroby 

 18.02.2011

 12. KM-OPVA1-2011/001091
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zozname cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum, a o vytvorení mechanizmu na vytváranie tohto zoznamu 

 17.02.2011

 11. KM-OPVA1-2011/001077
Návrh zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 17.02.2011

 10. KM-OPVA1-2011/001043
Návrh na zmenu štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 

 16.02.2011

 9. KM-OPVA1-2011/000739
Nevyhnutné štrukturálne opatrenia na zabezpečenie fungovania integrovaného záchranného systému v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) 

 02.02.2011

 8. KM-OPVA1-2011/000738
Správa o pripravenosti Slovenskej republiky na pripojenie k Schengenskému informačnému systému druhej generácie (SIS II) 

 02.02.2011

 7.

KM-OPVA1-2011/000696
Návrh výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2011 

 31.01.2011

 6. KM-OPVA1-2011/000682
Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky 

 31.01.2011

 5. KM-OPVA1-2011/000353
Návrh Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 - 2014

 14.01.2011

 4. KM-OPVA1-2011/000342
Vyhodnotenie plnenia Aktualizovaného harmonogramu úloh k programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam na roky 2008-2010 a návrh na predĺženie úloh na roky 2011 - 2015 

 14.01.2011

 3. KM-OPVA1-2011/000331
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008-2010 

 14.01.2011

 2. KM-OPVA1-2011/000320
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 737/2002 Z. z.

 13.01.2011

 1.

KM-OPVA1-2010/001530

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov

 07.12. 2010

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 
   

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy