Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Pripomienkové konanie - rok 2015

 

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu zverejneného na Portáli právnych predpisov

Dátum zverejnenia

39.

KM-OPK2-2015/005441 
Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016 - 2018

02.12.2015
38.

KM-OPVA-2015/005441
Národná stratégia manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej republiky

02.12.2015
37.

KM-OPVA-2015/005313
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah horských aktivít, obsah a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, skúšky, ďalšej osobitnej odbornej prípravy, preskúšania a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti 

26.11.2015
36.

KM-OBL-411/2015
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 

26.11.2015
35.

KM-OPVA-2015/005142
Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 

19.11.2015
34.

KM-OPVA-2015/004774
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Gelnica, Komárno, Prešov, Liptovský Mikuláš a Sabinov 

28.10.2015
33.

KM-OPVA-2015/004771
Návrh na zmenu úlohy D.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 979 z 10. októbra 2001 k návrhu odpovede vlády SR na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej 9. až 18. októbra 2000 

28.10.2015
32.

KM-OBL-350/2015
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doppĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15.10.2015
31.

KM-OPVA-2015/004548
Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 239/2014 Z. z. (tlač 1773)

14.10.2015
30.

KM-OPVA-2015/004120
Návrh predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1683/1995 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz 

23.09.2015
29.

KM-OPVA-2015/003998
Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku 

09.09.2015
28.

KM-OPVA-2015/003831
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014 za rok 2014

26.08.2015
27.

KM-OLVS-174/2015
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej rpeubliky o výdavkoch spojených s voľbami 

12.08.2015
26.

KM-OBL-211/2015
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách 

02.07.2015
25.

KM-OPVA-2015/003031
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej Národnej rady SR č. 372/1990 Zb. o pirestupkoch v znení neskorších predpisov 

29.06.2015
24.

KM-OPVA-2015/002819
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Minsiterstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

11.06.2015
23.

KM-OPVA-2015/002603
Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na priebežnú úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na území miest, obcí a okresných úradov v Slovenskej republike 

03.06.2016
22.

KM-OLVS-108/2015
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výške odmeny a podrobnostiach úhrady odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií 

26.05.2015
21.

KM-OPVA-2015/002347
Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku 

22.05.2015
20.

KM-OZVEZ-67-009/2015
Návrh na uzatvorenie Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Federálnou migračnou službou Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nelegálnej migrácii

20.05.2015
19.

KM-OPVA-2015/002490
Návrh výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries 

20.05.2015
18.

KM-OPVA-2015/002489
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor zamerania adresného bodu, podrobnosti o vyjadrení adresného bodu a vyznačení polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v registri adries 

20.05.2015
17.

KM-OPVA-2015/002488
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 

20.05.2015
16.

KM-OPVA-2015/002253
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci 

07.05.2015
15.

KM-OPVA-2015/001785
Návrh súhrnnej správy o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2014

08.04.2015
14.

KM-OPVA-2015/001743
Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015 za rok 2014

08.04.2015
13.

KM-OPVA-2015/001608
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

26.03.2015
12.

KM-OPVA-2015/001455
Návrh predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité právne akty týkajúce sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité právne akty v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v testných veciach; k návrhu nariadenia Európsleho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité akty v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach

18.03.2015
11.

KM-OPVA-2015/001374
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Námestovo, Piešťany, Galanta, Levoča, Bratislava, Senica, Trenčín a Kežmarok a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na priebežnú úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na území miest, obcí a okresných úradov v Slovenskej republike

18.03.2015
10.

KM-OPVA-2015/001370
Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2015 - 2018

18.03.2015
09.

KM-OPVA-2015/001500
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o bezpečnostnej spolupráci 

17.03.2015
08.

KM-OPVA-2015/001368
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2011 - 2014 

11.03.2015
07.

KM-OPVA-2015/001359
Správa o plnení úloh z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 - 2014 

11.03.2015
06.

KM-OPVA-2015/001056
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi a drogovými prekurzormi a iným trestným činom 

04.03.2015
05.

KM-OPVA-2015/001214
Návrh zákona o Úrade civilného spravodajstva a Vojenskom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnom spravodajstve a o spravodajských službách) 

27.02.2015
04.

KM-OPVA-2015/000585
Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019 - návrh

28.01.2015
03.

KM-OPVA-2015/000385
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o cenách výstrojných súčastí príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2015 

26.01.2015
02.

KM-OPVA-2015/000536
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, špeciálnych a služobných pasov 

19.01.2015
01.

KM-OPVA-2015/000374
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlae 1259) 

 
07.01.2015

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy