Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Národná expertná skupina na elimináciu environmentálnej kriminality

     Dominantnými finančnými zdrojmi organizovaného zločinu sú aktivity spojené najmä s nelegálnym obchodom s drogami, so zbraňami a s obchodovaním s ľuďmi. Analýza štatistických výstupov vo svetovom meradle poukazuje na skutočnosť, že v období posledného desaťročia výrazne vystupuje do popredia ďalší zdroj finančných prostriedkov – nelegálny obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín. Skúsenosti v rozvinutých demokratických krajinách ukazujú, že boj s organizovaným zločinom je možné účinne zefektívniť prijatím opatrení, ktoré narúšajú, resp. paralyzujú finančné toky, na báze ktorých fungujú skupiny organizovaného zločinu. V praxi to znamená s využitím všetkých dostupných zákonných prostriedkov eliminovať dominantné finančné zdroje organizovaného zločinu. Na základe poznatkov o bezpečnostnej situácii v oblasti environmentálnej kriminality na území Slovenskej republiky a tiež na základe informácií o postupe bezpečnostných zložiek v krajinách Európskej únie bolo potrebné zriadiť skupinu odborníkov zameranú na riešenie aktuálnych problémov v oblasti environmentálnej kriminality. Z uvedeného dôvodu na podnet tajomníka koordinačného orgánu vznikla uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 3 z 22. novembra 2001 multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu nelegálneho obchodovania s chránenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

     Nakoľko činnosť skupiny svojou podstatou zasahovala do riešenia ďalších problémov v oblasti environmentálnej kriminality, ktoré sú svojim dopadom na spoločnosť rovnako závažné ako nedovolené obchodovanie s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín bola na podnet vedúceho skupiny uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 3 z 24. januára 2006  rozšírená pôsobnosť skupiny na celú oblasť environmentálnej kriminality. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 25 z 26. februára 2019 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na elimináciu environmentálnej kriminality.“

     Skupina sa vo svojej činnosti zaoberá riešením koncepčných špecifických úloh boja s nedovoleným obchodovaním s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Vytvorením skupiny špecialistov sa postupne začala optimalizovať situácia v oblasti legislatívy a súčasne vznikli možnosti vytvoriť taký systém spolupráce kompetentných zložiek, ktorý bude minimalizovať riziká nepriaznivých dopadov environmentálnej kriminality na spoločnosť. Problematika environmentálnej kriminality v sebe zahŕňa množstvo špecifických protiprávnych konaní, ktoré si vyžadujú osobitný prístup pri odhaľovaní a dokazovaní konkrétnych protiprávnych konaní. Vzhľadom na túto skutočnosť boli vytvorené štyri samostatné špecializované podskupiny pre riešenie konkrétnych úloh, ktoré vyplývajú z aktuálnej bezpečnostnej situácie v jednotlivých oblastiach. Zameranie podskupín bolo vybrané na základe  posúdenia a vyhodnotenia závažnosti protiprávnych konaní pre spoločnosť. Ide o nasledujúce podskupiny:

       Podskupina pre oblasť CITES a „Wildlife Crime“
       Podskupina pre oblasť ochrany lesa a obchodu s drevom
       Podskupina pre oblasť odpadov
       Podskupina pre oblasť pytliactva

      Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

       Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
       Prezídium Policajného zboru
       Akadémia Policajného zboru v Bratislave
       Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
       Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
       Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
       Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
       Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
       Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
       Slovenská inšpekcia životného prostredia
       Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
       Kriminálny úrad finančnej správy
       Univerzita Komenského v Bratislave
       Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
       Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky