Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Pôsobnosť organizačného odboru ÚIS

Úrad inšpekčnej služby na úseku organizačnom plní najmä tieto úlohy: 

  • analyzuje a vyhodnocuje poznatky o trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, zovšeobecňuje formy páchania ich trestnej činnosti a navrhuje systémové opatrenia dlhodobého charakteru na odstránenie príčin, umožňujúcich páchanie ich trestnej činnosti,
  • plní úlohy v súvisiace s prevádzkou informačného systému Databáza meritórnych rozhodnutí úradu,
  • plní úlohy v súvislosti s previerkou príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov v Databáze meritórnych rozhodnutí úradu,
  • plní úlohu odborného gestora informačného systému centrálnej evidencie sťažností CEVISTA v rezorte ministerstva,
  • zabezpečuje úlohy sekretariátu riaditeľa úradu a ďalšieho nadriadeného, najmä vo vzťahu k prijímaniu, vybavovaniu a odosielaniu zásielok a registratúrnych záznamov vrátane vedenia príslušných evidencií registratúrnych záznamov podľa interného predpisu.