Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Národná expertná skupina na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu

      Medzi vysoko aktuálne témy, ktoré začali v spoločnosti rezonovať, patrí extrémizmus a prejavy intolerancie, nenávisti voči príslušníkom iných rás, národov, národnostných menšín a etnických skupín, ktoré so sebou prinášajú nebezpečenstvo priameho ohrozenia riadneho fungovania demokratickej spoločnosti. S prihliadnutím na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 368/2006, ktorým bola schválená koncepcia boja proti extrémizmu, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 841/2007, ktorým bola schválená správa o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu za rok 2006 a návrh aktualizácie opatrení na obdobie rokov 2007 – 2010, vývoj na extrémistickej scéne, ako aj skutočnosť, že mimovládne organizácie paralelne iniciovali skvalitnenie spolupráce s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a ďalšími kompetentnými subjektmi, bola na podnet prezidenta Policajného zboru uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 3 zo 6. marca 2008 zriadená multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu.

      Vzhľadom na transformáciu členov multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu do Výboru na predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie pôsobiaceho pri Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorý vznikol dňa 27. júna 2011, bola uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 4 z 21. marca 2012 predmetná skupina zrušená a zároveň bola zriadená medzirezortná pracovná skupina odborníkov zameraná na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu. Dňa 18. decembra 2013 bola uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č.17 rozšírená pôsobnosť predmetnej skupiny aj o oblasť diváckeho násilia.

V súčasnej dobe je cieľom národnej expertnej skupiny:

- navrhovať systémové opatrenia zamerané na ochranu občanov a spoločnosti pred protispoločenským konaním extrémisticky zameraných jednotlivcov, skupín a hnutí,
- navrhovať a realizovať v rámci platnej právnej úpravy vhodný efektívny spôsob vzájomnej výmeny informácií o prejavoch extrémizmu,
- koordinovať činnosti spojené s prijímaním opatrení na elimináciu prejavov extrémizmu,
- vzájomne si vymieňať informácie o nových formách, metódach a spôsoboch páchania rasovo motivovanej trestnej činnosti, extrémizmu,
- vzájomne si poskytovať informácie a údaje z informačných systémov podľa platných noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov,
- pri riešení konkrétnych závažných prípadov v danej oblasti zriaďovať spoločné vyšetrovacie tímy,
- spolupracovať pri prípravách a realizácii preventívnych projektov,
- spolupracovať na výchovno-vzdelávacích programoch a školeniach pracovníkov subjektov zainteresovaných v boji proti extrémizmu,
- spolupracovať pri vydávaní a distribúcii metodických publikácií zameraných na problematiku rasizmu, diskriminácie, xenofóbie a intolerancie, boja proti extrémizmu.

      Z dôvodu zmien vyplývajúcich z nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 42/2018 o boji proti extrémizmu a diváckemu násiliu, ktoré nadobudlo účinnosť v marci 2018 vznikol priestor pre vznik nového útvaru zaoberajúceho sa problematikou diváckeho násilia. Problematiku diváckeho násilia samostatne rieši oddelenie diváckeho násilia úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. Z uvedeného dôvodu bola uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 27 z 26. februára 2019 odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu“ a odsúhlasený vznik samostatnej národnej expertnej skupiny pre oblasť diváckeho násilia.

       V rámci národnej expertnej skupiny na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu je zriadená podskupina legislatívna a podskupina operatívna.

      Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

       Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
       Prezídium Policajného zboru
       Akadémia Policajného zboru v Bratislave
       Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
       Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
       Zbor väzenskej a justičnej stráže
       Kriminálny úrad finančnej správy
       Slovenská informačná služba
       Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
       Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny